นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม sportday ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการเตรียมงานทำให้นักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 และ 3 ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และได้แสดงSpirit cheer ในการเชียร์กีฬาด้วยความพร้อมเพรียง สนุกสนาน และเป็นที่ประทับใจผู้ชม
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมอบรางวัล Hall of fame ประจำปี 2556 ให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) เป็นผู้มอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด
1.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
1.2 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา และ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
2. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง (Time Cited) ในปี พ.ศ. 2554 สูงสุด
2.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
2.1 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร
3. รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด (คำนวณจากจำนวนผลงานตีพิมพ์รวม x ค่า Impact factors รวม)
3.1 กลุ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
3.2 กลุ่มภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “งานวิจัย...เริ่มต้นไม่ง่าย แต่ทำได้ไม่ยาก: ประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยขั้นเทพ” โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2556 และปี 2555 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเสวนา ซึ่งนำการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และ อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492958784133377.1073741828.459199687509287&type=1
รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธี วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีแสดงความขอบคุณแก่ รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้สละเวลาและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะฯมาเป็นอย่างดียิ่ง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ศิษย์เก่ารุ่น 19 รหัส 2510083 เจ้าข้องบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียนของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนและการอภิปรายกลุ่มย่อยของบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก
รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำมาทอดถวาย ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่ ร่วมฟังการบรรยาย และเสวนากันอย่างคับคั่ง โดยหัวข้อแรกเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ยาแห่งชาติ โดย ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ (เภสัชกรชำนาญการ ของ อย. และ นักวิจัย ของ IHPP) และหัวข้อที่สองบรรยาย เรื่อง มุมมองงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) และต่อด้วยการเสวนา เรื่อง ?Mentor พบนักวิจัยน้องใหม่? ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 255 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
-
คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 10.30 - 14.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play