รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีพร้อมด้วยคณะฯผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี และผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก University of Health Sciences สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว นำโดยท่านรองอธิการบดี Assoc. Prof. Dr. Sing Menorath พร้อมร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการและเยี่ยมชมคณะฯ ในวันที่ 20 เมษายน 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ในโอกาสเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยอย่างเป็นทางการ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
-
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2554
- ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
- อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2554
- นายไสว บุญหล้า
- นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ

บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสุนนดีเด่น ประจำปี 2554
- นายสุเทพ ปัญญามณี
-
-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ทำงานร่วมกันได้รับทราบวิสัยทัศน์-งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และได้ช่วยกันระดมความคิดกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งได้รับฟังความรู้การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัยจากวิทยากร อาจารย์ ศิรินารถ ถาวรรัตน์ อาจารย์พิธีกร รายการ ?English?.คิดดี? ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อนำมาใช้ในการทำงานร่วมกันของสโมสรนักศึกษาชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play