สถาปนา [ บุคลากร ]
วันที่ 28 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยนางรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปี 2561 ณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยนายสุวัฒน์ งามดี หัวหน้างานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมพิธีทำบุญในโอกาสครบรอบ 15 ปี แห่งการสถาปนาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 13 ปี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 14 สิงหาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่ออีกวาระหนึ่ง ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 (ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศ ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561)
วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 พระครูธีรสุตพจน์ เจ้าอาวาสวัดผาลาด ได้เจริญพระพุทธมนต์ และบรรยายธรรมะ เนื่องในโอกาสพิธีหลอมเทียนและหล่อเทียนพรรษา ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  สภาปนา [ บุคลากร ]
ผศ.ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ ๓6 ปี สำนักงานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
วันพฤหัสบดีที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน เสวนา เรื่อง บทบาทของเภสัชกรกับการใช้ยาและสมุนไพรอย่างสมเหตุผลและปลอดภัย 4.0 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ ห้องพะยอม A1 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ซึ่งเป็นกิจกรรมความร่วมมือของ 7 หน่วยงานเครือข่ายวิชาชีพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคและเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, ชมรมเภสัชกร จังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มเภสัชกร จังหวัดเชียงราย
พร้อมกันนี้ รศ.ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้เยี่ยมชมบูธกิจกรรมของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจัดแสดงนิทรรศการด้านสุขภาพ Health & Beauty (โซน H) ในงาน Lanna Expo 2018 ณ บูธหมายเลข 32-33 ภายใต้แนวคิด “สัปดาห์เภสัชกรรม 2561 – ฉลาดใช้ยาและสมุนไพรสมเหตุผลยุค 4.0...ปรึกษาเภสัชกร” ซึ่งจัดแสดงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรจากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การคัดกรองและให้คำปรึกษาแนะนำความเสี่ยงของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง รวมทั้งมีกิจกรรมหมุนเวียนต่าง ๆ ที่น่าสนใจ ระหว่างวันที่ 22 มิถุนายน 2561 จนถึงวันที่ 1 กรกฎาคม 2561
โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 20/2561 เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานทางเภสัชศาสตร์ (Basic Data Analysis for Pharmaceutical Research) เมื่อวันที่ 4-8 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play