คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแด่คณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ The Hall of Fame Awards 2012 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดี และชื่นชม
-
-
พิธีมอบกิตติบัตร แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบกิตติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณฯ เพื่อเป็นการตอบแทน คุณงามความดีที่ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำผู้ที่จะเกษียณอายุ ได้อุทิศตน เสียสละต่อราชการตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดร้านยาสร้างเสริมสุขภาพ สาขาไผ่ล้อม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวรายงาน เพื่อให้บริการ จำหน่ายยา ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เวชสำอาง มีเภสัชกรประจำให้คำปรึกษาตลอดเวลาทำการ ให้ความรู้และคำปรึกษาด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม ให้คำปรึกษาในการเลิกบุหรี่และคัดกรองผู้ป่วยโรคเรื้อรัง เป็นการสร้างเสริมสุขภาพที่ดีให้แก่นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้มาใช้บริการทั่วไป เปิดทำการในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-18.00 น. วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 7 กันยายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกในทางที่สร้างสรรค์และเป็นการผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน อีกทั้งเพื่อหาตัวแทนของคณะเข้าประกวดร้องเพลงในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
-
-
คณะเภสัชศาสคร์ มช. ได้รับเกียรติ จาก นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดลเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในการบรรยายหัวข้อ การพัฒนาตัวเอง (Self Development) : จิตตปัญญาศึกษากับการพัฒนาตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเรียนรู้ วิธีที่ทำให้เข้าใจด้านในของตัวเอง รู้ตัว เข้าถึงความจริง การเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับโลกและผู้อื่น เกิดความเป็นอิสระ ความสุข ปัญญา และความรักอันไพศาลต่อเพื่อนมนุษย์และสรรพสิ่ง หรืออีกนัยหนึ่ง เกิดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ในวันพุธที่ 29 สิงหาคม 2555 ณ ห้องปฏิบัติการชั้น 5

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play