นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยจนถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าบุคลากร นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ให้การต้อนรับและร่วมรับฟังการตรวจผลงานโครงการวิทยาศาสตร์สู่ความเป็นเลิศโดยคณะกรรมมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีการสื่อสารและโทรคมนาคม วุฒิสภา ในเรื่อง"ครีมฟักข้าวนาโนลดริ้วรอย" (การนำเยื่อหุ้มเมล็ดฟักข้าวมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เวชสำอาง)เสนอผลงานโดย รศ.ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ ในวันพุธที่ 7 สิงหาคม 2556
หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ให้การต้อนรับ Prof.Dr.Aung Myint อดีตอธิบดีกรมการแพทย์พื้นบ้านฯ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา ในโอกาสมาเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระหว่างวันที่ 14 - 21 กรกฎาคม 2556
ให้การบรรยายพิเศษ เรื่อง NUTRACEUTICALS FOR DISEASE PREUENTION แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี และร่วมปรึกษาหารือทางด้านการวิจัยเพื่อสร้างความร่วมมือต่อไป ตลอดจนร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับผูู้บริหาร
-
-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และ รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด ได้ร่วมให้การต้อนรับ Prof.Dr.Chao Jiang, The Research Centre of Bioreactor and Drug Development School of Pharmaceutical Sciences ผู้แทนจาก Wenzhou Medical University เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 เวลา 09.00 - 12.00 น. เพื่อเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ และเยี่ยมชมห้องพิพิธภัณฑ์ และศูนย์บริการเภสัชกรรม ในโอกาสเดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พระครูธีรสุตพจน์ ประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมหล่อพิธีเทียนพรรษา เพื่อนำไปถวาย ณ วัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2556

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play