เพื่อพบปะเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบัน พร้อมทั้งให้การบรรยายพิเศษแก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจ ในหัวข้อ "New Trend for Actives: Cosmeceutical DNA Protection and repair"
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมในพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2556 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน ซึ่งประกอบด้วยพิธีขึ้นท้าวทั้งสี่ พิธีบวงสรวงพระภูมิ และพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2556
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่24 มกราคม 2556 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงาน Home Coming Day Rx43 & 44 วันที่ 20 ม.ค. 56 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีกับพี่บัณฑิตทั้ง 2 รุ่นในการเข้ารับพิธีรับพะราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 47 ในวันที่ 24 มกราคม 2556 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม ThankMore?55 เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ที่ช่วยดูแลตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาในการเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่ และมีการรับประทานอาหารร่วมกันในสายรหัส การแสดงของชั้นปีที่ 1 และมอบสิ่งของให้แก่รุ่นพี่ บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนาน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดงานเลี้ยงเพื่อแสดงความยินดีและอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปี 2556 ในวันที่ 6 มกราคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว
-
ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามในสัญญาอนุญาตให้ใช้สิทธิสารสกัดน้ำมันหอมระเหยระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับบริษัท เวลเทค ไบโอเทคโนโลยี โปรดักส์จำกัด ในวันที่ 16 มกราคม 2556 เวลา 09.30 - 11.30 น. ณห้องพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย โดยมีหัวหน้าโครงการวิจัยรองศาสตราจารย์ ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ร่วมลงนามในสัญญาดังกล่าว
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 ราย Ms.Lauren Eaves และ Ms.Kelly Massey เพื่อศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลนครพิงค์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน ในระหว่างวันที่ 2 - 13 มกราคม 2555
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play