นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Minishowcheer ?บัลลังก์เม็ดทราย? ณ ห้องสสี คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์และคัดเลือกประธานเชียร์ชายหญิงของชั้นปีเพื่อเป็นตัวแทนชองชั้นปีในการทำกิจกรรมเชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป
ในงานประกอบไปด้วยการบรรยายพิเศษหัวข้อ "การจัดการความรู้ในยุคดิจิตอล - KM in Digital Age" โดย นพ.สุธี ฮั่นตระกูล รองนายกเทศมนตรีนครเทศบาลพิษณุโลก และ การจัดนิทรรศการ การนำเสนอการจัดการความรู้ คณะแพทยศาสตร์, สำนักหอสมุด, กองอาคารสถานที่และสาธารณูปการ และคณะเภสัชศาสตร์ จากนั้นปิดท้ายด้วย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "คนทำงาน"
ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนรวม 60 คน ประกอบด้วยเภสัชกรและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลให้ความรู้และฝึกทักษะทางวิชาชีพแก่นักศึกษาของแต่ละสถานประกอบการซึ่งเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานประเภทบริษัท/โรงงานผลิตยาและ/หรือเวชสำอาง ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิจัยต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ลักษณะของการประชุมมีทั้งการบรรยายและอภิปราย รวมทั้งระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาความร่วมมือและส่งเสริมวิชาการแก่อาจารย์ประจำแหล่งฝึก เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบผลกระทบของการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ต่ออุตสาหกรรมยาของ ประเทศไทย และเกิดเครือข่ายความร่วมมืออันดีระหว่างคณะฯ และแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ที่ยั่งยืนต่อไป
ในงานนี้ ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ในการดำเนินงานทางวิชาการเพื่อวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์และเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ จำนวน 2 ฉบับ ระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และบริษัท กิฟฟารีน สกายไลน์ แลบบอราทอรี่ แอนด์ เฮลท์แคร์ จำกัด และ บริษัท ยูเมด้า จำกัด
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุมฯดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
-
รศ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลด้านการเยี่ี่ยมบ้าน การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรในชุมชน ระหว่างวันที 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเภสัชกรอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม 85 คน

วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ เกิดเครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิ นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการทำงานในชุมชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play