รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ / ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา โดยได้รับเกียรติจาก Miss.Natasha Chrishani มาร่วมแลกเปลี่ยนภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
ภก. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ประธานกรรมการบริษัทเอไซ(ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มาบรรยายความรู้ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จและ ภก. บุญเสริม วงศ์สุนพรัตน์ ประธานชมรมเภสัชบัณฑิต ได้ชักชวนศิษย์เก่าพี่น้องในชมรมมาแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่5,6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2554 ได้เรียนรู้แนวทางการทำงานในสายงานต่างๆ เช่น โรงงาน บริษัทยา งานราชการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเกิดความสำเร็จต่อไปในอนาคต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ เพื่อเตรียมที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี เป็นประธานในการทำพิธีครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้รับเสื้อกาวน์จากคณาจารย์ และได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เป็นเภสัชกรที่ดีของประเทศชาติ
-
งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้เชิญท่านอธิการบดี ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดังกล่าว และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีแต่ละคณะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวกานต์ปริยา เมืองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก
2.นายมนตรี ทรัพย์สิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเป็นตัวแทนโดยมอบผ้าหุ่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา ต้นสมุนไพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา 2554 ทั้งนี้จะนำไปมอบให้โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555
-
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 42และ 43 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 188 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 8 คน, ปริญญาโท 14 คน, ปริญญาตรี 166 คน เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 33 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 30 คน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคบ่าย ลำดับที่ 14
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play