งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์ และนักเรียนจากโรงเรียนเครือข่าย ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ กลุ่มภาคเหนือตอนบน เพื่อมาศึกษา ดูงานห้องเครื่องมือกลาง พิพิธภัณฑ์ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ และห้องปฏิบัติการทดลอง ณ คณะเภสัชศาสตร์ ในวันที่ 24 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30 - 12.00 น.
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ตลอดจนนักศึกษา ร่วมพิธี เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา และเป็นโอกาสที่ศิษย์จะได้แสดงความเคารพและความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูบาอาจารย์ ณ ห้องกระถินณรงค์ วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เป็นแกนนำในการจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2556
เพื่อแสดงถึงความเคารพและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชา ความรู้แก่ศิษย์ และในปีนี้ มีศิษย์เก่าได้ร่วมแสดงความกตัญญูต่อคณาจารย์พร้อมกับนักศึกษาแต่ละชั้นปีที่มาเข้าร่วมกิจกรรม
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วมพิธีทำบุญเมืองและ สืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2556 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2556
หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ขึ้น เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาใหม่ในเรื่องการเรียน การใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับอาจารย์ที่ปรึกษาของตนเอง ตลอดจนทำความรู้จักสโมสรนักศึกษาและชมรมเชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ตัดกิจกรรมพบปะผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบข้อมูลต่างๆ ของคณะเภสัชศาสตร์ และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ซึ่งกันและกัน อันจะนำไปสู่การสร้างความเข้าใจ ความสัมพันธ์อันดี เกิดความร่วมมือกันระหว่างคณะเภสัชศาสตร์กับผู้ปกครองนักศึกษาในการดูแลเอาใจใส่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาประสบผลสำเร็จ เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณธรรมต่อไป
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวคิดอนุรักษ์ธรรมชาติและรับน้องรถไฟ 2556 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักและสร้างความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งได้ไปเรียนรู้การอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ ตลอดจนเข้าร่วมกิจกรรมรับน้องรถไฟเพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของมหาวิทยาลัยต่อไป
คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย
บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ภก.ดร.วิรัตน์
นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับคณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น ศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระหว่างวันที่ 15-19 พฤษภาคม 2556
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play