-
  รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ บุคลากร ]
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางเชิงสร้างสรรค์และคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวด ดาว-เดือนของมหาวิทยาลัยต่อไป
นักศึกษา 6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมและนิทรรศการงานมหิดล โดยนำความรู้จากการเรียน การค้นคว้า มานำเสนอในรูปของการจัดบอร์ด การตั้งแสดงตัวอย่าง การสาธิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีมและก่อให้เกิดการทำงานที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 6 คณะ
นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยจนถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าบุคลากร นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และโอกาสสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ในงานวิชาการที่คลอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
คณะกรรมการฯ
1. รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ ประธาน
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ กรรมการ(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น กรรมการ
4. อ.นพ.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร กรรมการ
-
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละชั้นปีมากยิ่งขึ้น และปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีจิตสาธารณะ และความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play