-
บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ ประจำปี 2554
- ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
- อ.ดร.ภญ.พักตร์วิภา สุวรรณพรหม
บุคลากรดีเด่นสายสนับสนุน ประจำปี 2554
- นายไสว บุญหล้า
- นางสาวพัชรี ตรงเพียรเลิศ

บุคลากรที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นบุคลากรสายสนับสุนนดีเด่น ประจำปี 2554
- นายสุเทพ ปัญญามณี
-
-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ทำงานร่วมกันได้รับทราบวิสัยทัศน์-งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และได้ช่วยกันระดมความคิดกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งได้รับฟังความรู้การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัยจากวิทยากร อาจารย์ ศิรินารถ ถาวรรัตน์ อาจารย์พิธีกร รายการ ?English?.คิดดี? ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อนำมาใช้ในการทำงานร่วมกันของสโมสรนักศึกษาชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมหมอยาอาสา มุ่งพัฒนาชุมชน ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันทาสีเพื่อปรับปรุงรั้วอาคาร,ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรและติดตั้งสปริงเกอร์ให้แก่ รพ.สต.ฯ และสาธิตวิธีการทำลูกประคบ-ยาดมสมุนไพร ตลอดจนได้ฝึกเก็บข้อมูลการใช้ยาและแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่คนในชุมชน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5และ6 ไปร่วมลงพื้นที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
ด้วยความร่วมมือของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จัดให้มีการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในหัวข้อเรื่อง Therapeutic review of cephalosporin : Experience from expert ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแชงกรีล่า ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยมีวิทยากรคือ
1. รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดร.ภญ.นภาสินี อักษรแก้ว สังกัด บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play