-
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมค่ายอาสา หมอยาสู่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านอูตูม ต. นาเกียน อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ วันที่12-14 มีนาคม 2556 เพื่อให้นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน ได้ฝึกประสบการณ์การดูแลสุขภาพและแนะนำการใช้ยาที่ถูกต้อง ตลอดจนเรียนรู้การดำเนินชีวิตของคนในชุมชน
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 ได้พาสมาชิกเข้าอบรมสัมมนาเพื่อรับทราบถึงปัญหาจากการจัดกิจกรรมในปีที่ผ่านมา และเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดกิจกรรม ตลอดระยะปีการศึกษา 2556 เพื่อให้สามารถดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล
รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์
ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ชฎารัตน์ อัมพะเศวต
ร่วมให้การต้อนรับผู้แทนจาก Kyushu University
1.Prof.Dr.Hitoshi Kurose, Department of Pharmacology and Toxicology,
Graduate School of Pharmaceutical Science
2.Assoc.Prof.Dr.Hiroyuki Tanaka, Department of Pharmacognosy, Faculty
of Pharmaceutical Sciences
เพื่อพบปะและลงนามในบันทึกข้อตกลงขยายอายุบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์
และ Graduate School of Pharmaceutical Science, Kyushu University
ประเทศญี่ปุ่น ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2556 ณ ห้องประชุม 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
โดยศูนย์ประสานงานโครงการบริหารจัดการงานวิจัยเรื่องข้าว (คบข.)
จัดประชุมหารือเพื่อจัดทำรายงานการเงินสำหรับโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนในปีงบประมาณ
2555 สำหรับนักวิจัย
เจ้าหน้าที่จากโครงการที่ได้รับทุนสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และหน่วยงานใกล้เคียงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 5 มีนาคม
2556 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัยวงศ์สินทรัพย์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากUniversity of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณคณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 26 - 28 กุมภาพันธ์2556
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา2555 ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการทำงานในรอบปีที่ผ่านมา และส่งมอบงงานให้แก่สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปี2556 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการทำงานและพัฒนาการจัดกิจกรรมนักศึกษาของคณะ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/student.rxcmu
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีมอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยมีคณบดี หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ให้เกียรติเป็นผู้มอบเสื้อกาวน์ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่3เพื่อให้นักศึกษามีความรัก ความภาคภูมิใจต่อเครื่องแบบที่สวม ตระหนักถึงหน้าที่ และความรับผิดชอบของวิชาชีพเภสัชกรรม ที่มีต่อสังคม


ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่ http://www.facebook.com/student.rxcmu
นักศึกษาชั้นปีที่ 5และ 6ได้เข้าร่วมกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดี เพื่อให้นักศึกษาได้เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่โลกการทำงาน มีการดำเนินชีวิตที่มีเป้าหมาย มีความสุขในการงาน และประสบความสำเร็จในชีวิต ซึ่งถ่ายทอดโดยท่านวิทยากรและศิษย์เก่าที่มาต้อนรับว่าที่เภสัชกรรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดี พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ และผู้แทนจากศูนย์บริหารงานวิจัยฯ ร่วมพบปะผู้แทนบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556 ณ ห้องประชุม 3 คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ เนื่องจาก บริษัทฯ มีความสนใจในผลงานวิจัยของนักวิจัยจากคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีนักวิจัยร่วมนำเสนอผลิตภัณฑ์ผลงานวิจัยแก่ผู้แทนจากบริษัทดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play