สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ
นักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ใจอาสาพัฒนาวัดและพัฒนาตนเองของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้ได้ทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา ตลอดจนได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับศาสนสถาน
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดเสวนา ?เรียนรู้ ก้าวสู่บ้านใหม่? เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2555
ให้กับบุคลากรใหม่เพื่อให้ได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทภาระหน้าที่ กฎระเบียบ ข้อบังคับ สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และบริการต่างๆ ที่พึงได้รับ ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน รวมถึงการเรียนรู้ในการประพฤติตนและปฏิบัติงานตามนโยบายและเป้าหมายของคณะฯ เพื่อให้เกิดความสุขในการเข้ามาอยู่และใช้ชีวิตในการปฏิบัติงานในองค์กร และได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.นพ.ชัชวาลย์ ศิลปกิจ ผู้อำนวยการสถาบันจิตตปัญญาศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล มาร่วมเสวนาเรื่อง ?จิตตปัญญาศึกษากับการทำงาน? เพื่อบุคลากรจะได้นำแนวคิดของ จิตตปัญญาศึกษามาประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไป
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะต้นกล้า สร้างแนวความคิดการสร้างเสริมสุขภาพนิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ๑๘ สถาบัน ปีที่ ๘ (แรกพบสหพันธ์นิสิตนักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย) วันที่ 20 พฤษภาคม 2555 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐมซึ่งเป็นกิจกรรมสำหรับนักศึกษาน้องใหม่คณะเภสัชศาสตร์ 18 สถาบันทั่วประเทศได้มาพบปะทำความรู้จักกันและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกร ตลอดจนได้สร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้องทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
นายวรการ ยกยิ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบโล่ห์รางวัลคุ้มครองผู้บริโภคดีเด่น จังหวัดเชียงใหม่ ปี ๒๕๕๕ ประเภทสถาบันการศึกษาให้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ เป็นตัวแทนของคณะฯ เนื่องในการประชุมเชิงปฏิบัติการ ?รวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย? วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย 2555 ซึ่งจัดโดย จังหวัดเชียงใหม่ คณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ชมรมคุ้มครองผู้บริโภคเชียงใหม่,โรงเรียนและเครือข่าย
พร้อมกันนี้ ดร. ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ได้ร่วมกิจกรรม ขบวนรณรงค์ ?รวมพลังผู้บริโภค ต้านโฆษณาผิดกฎหมาย?และชมนิทรรศการในงาน
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีพร้อมด้วยคณะฯผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์ผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play