-
-
Dr.Berverly Ramstad จาก Rhodes University ประเทศแอฟริกาใต้ ให้การบรรยายพิเศษเรื่อง เภสัชศาสตร์ในทวีปแอฟริกาใต้ แก่คณาจารย์และผู้ที่สนใจ พร้อมพบปะแลกเปลี่ยนร่วมกับ ศ.ดร.ภญ.สสี ปันยารชุน ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาเข้าร่วมพิธีลงนาม พิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลและถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อแสดงออกซึ่งความรู้รักสามัคคี ความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2555
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม
สามัญสัญจร สหพันธ์นิสิต นักศึกษาเภสัชศาสตร์แห่งประเทศไทย (สนภท.) ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 1-2 ธันวาคม 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งมีคณะเภสัชศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วประเทศ เข้าร่วมจำนวน 17 สถาบัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ร่วมกันแสดง Climax ณ สนามฟุตบอล คณะแพทยศาสตร์ เป็นที่ประทับใจคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษารุ่นพี่ทั้ง 2 คณะ และผู้ชม และทำให้ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกัน การแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างความสามัคคีต่อกัน
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม sportday ประจำปีการศึกษา 2555 ณ สนามกีฬากลางของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งการเตรียมงานทำให้นักศึกษาโดยเฉพาะชั้นปีที่ 1 และ 3 ได้ฝึกการทำงานร่วมกัน และได้แสดงSpirit cheer ในการเชียร์กีฬาด้วยความพร้อมเพรียง สนุกสนาน และเป็นที่ประทับใจผู้ชม
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานมอบรางวัล Hall of fame ประจำปี 2556 ให้แก่คณาจารย์ ที่มีผลงานวิจัยโดดเด่น เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) เป็นผู้มอบรางวัล โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
1. รางวัลผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลสากลที่มี Impact Factor สูงสุด
1.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี ได้แก่
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย
1.2 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภก.ไชยวัฒน์ ไชยสุต
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา และ รศ.ดร.ภก.นิสิต กิตติพงษ์พัฒนา
2. รางวัลผลงานตีพิมพ์ที่มีจำนวนการถูกอ้างอิง (Time Cited) ในปี พ.ศ. 2554 สูงสุด
2.1 กลุ่มอายุราชการมากกว่า 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.ศิริพร โอโกโนกิ
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภก.จีรเดช มโนสร้อย และ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล
2.1 กลุ่มอายุราชการน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ อ.ดร.ภญ.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์
รางวัลรองชนะเลิศ ได้แก่ ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว และ ผศ.ดร.ภญ.วิสินี จันทร์มหเสถียร
3. รางวัลผู้ที่มีผลงานตีพิมพ์รวมสูงสุด (คำนวณจากจำนวนผลงานตีพิมพ์รวม x ค่า Impact factors รวม)
3.1 กลุ่มภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ ศ.ดร.ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
3.2 กลุ่มภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ
นอกจากนั้นยังมีการจัดเสวนา เรื่อง “งานวิจัย...เริ่มต้นไม่ง่าย แต่ทำได้ไม่ยาก: ประสบการณ์ตรงจากนักวิจัยขั้นเทพ” โดยได้เชิญผู้ที่ได้รับรางวัลในปี 2556 และปี 2555 ที่ผ่านมา เพื่อร่วมเสวนา ซึ่งนำการเสวนาโดย ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และ อ.ดร.ภญ.บัณฑิตาภรณ์ ศิริจันทร์ชื่น

ภาพกิจกรรมเพิ่มเติมดูได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.492958784133377.1073741828.459199687509287&type=1
รศ.ดร. ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายวิชาการและ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับและแนะนำหลักสูตรการเรียนการสอนของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 17 วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะเภสัชศาสตร์
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีทำบุญหอพักในกำกับสวนดอก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา ร่วมพิธี วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play