รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีแสดงความขอบคุณแก่ รองศาสตราจารย์ จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ ประธานคณะกรรมการอำนวยการ คณะเภสัชศาสตร์ ที่ได้สละเวลาและช่วยเหลือในกิจกรรมต่างๆทั้งภายในและภายนอกคณะฯมาเป็นอย่างดียิ่ง
โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจาก ภญ.สวงสุดา อุตรศักดิ์ ศิษย์เก่ารุ่น 19 รหัส 2510083 เจ้าข้องบริษัท เฟิสท์ดรัก จำกัด เพื่อปรับปรุงเป็นห้องเรียนของนักศึกษา โดยเน้นการเรียนการสอนและการอภิปรายกลุ่มย่อยของบัณฑิตศึกษาเป็นหลัก
รศ. ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ.ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2555 ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้อัญเชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน เพื่อนำมาทอดถวาย ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2555
กิจกรรมในครั้งนี้มีทั้งอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่ และนักวิจัยรุ่นพี่ ร่วมฟังการบรรยาย และเสวนากันอย่างคับคั่ง โดยหัวข้อแรกเป็นการบรรยายเรื่อง นโยบายและยุทธศาสตร์ยาแห่งชาติ โดย ภญ.ดร.นิธิมา สุ่มประดิษฐ์ (เภสัชกรชำนาญการ ของ อย. และ นักวิจัย ของ IHPP) และหัวข้อที่สองบรรยาย เรื่อง มุมมองงานวิจัยจากภาคอุตสาหกรรม โดย คุณวิเชียร เชิดชูตระกูลทอง (กรรมการนวัตกรรมแห่งชาติ และรองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่) และต่อด้วยการเสวนา เรื่อง ?Mentor พบนักวิจัยน้องใหม่? ซึ่งดำเนินการเสวนาโดย รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ โดยกิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 255 เวลา 09.00 ? 12.00 น.
-
คณาจารย์ และบุคลากรร่วมงานเลี้ยงเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2555 ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2555 เวลา 10.30 - 14.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่
คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้ให้เกียรติมอบรางวัลแด่คณาจารย์ ผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศ The Hall of Fame Awards 2012 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณะผู้บริหารและคณาจารย์ ร่วมเป็นสักขีพยานแสดงความยินดี และชื่นชม
-
-
พิธีมอบกิตติบัตร แก่ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำที่เกษียณอายุงานประจำปี 2555 โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานมอบกิตติบัตรและกล่าวแสดงมุทิตาจิต แก่ผู้เกษียณฯ เพื่อเป็นการตอบแทน คุณงามความดีที่ข้าราชการพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจำผู้ที่จะเกษียณอายุ ได้อุทิศตน เสียสละต่อราชการตลอดมา ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2555

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play