การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4
เรื่อง โรคลำใส้แปรปรวน และแนวทางการรักษาด้วยยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554
ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา, รองศาสตราจารย์ ภญ. วัชรี เนติสิงหะ, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาด และอาจารย์ ดร. ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Hiroyuki Takano, Associate Professor Dr. Ryoko Yumoto พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 2 ราย จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม พุทธชยันตี ที่จัดขึ้นโดย ชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2554 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ รับฟังการแสดงธรรมจากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละวัน เพื่อสร้างบุญกุศลแก่ตนเองและให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งขึ้นไป
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา ทั้งทุนจากคณะ และองค์กรต่างๆ เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ให้ข้อคิดและแนวทางแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนให้ปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับการได้รับทุน และการทำรายงานกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ให้มีจิตสาธารณะ ตลอดจนสามารถใช้วิชาความรู้ที่เรียนมาไปช่วยเหลือผู้อื่นได้อย่างเหมาะสม
หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเภสัชกรสายพันธุ์ใหม่ โดยได้เชิญคุณเพ็ญลัขณา ขำเลิศ พยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา เจ้าของรางวัลคนดีของแผ่นดิน และเจ้าของหนังสือ พยาบาลไร้หมวก มาบรรยายในหัวข้อ การทำงานด้วยเมตตาธรรมและจิตสาธารณะ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เพื่อให้ได้รับประสบการณ์การทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของความเมตตาและจิตสาธารณะ ที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการเสริมสร้างเภสัชศาสตร์บัณฑิตรุ่นใหม่ให้นำแนวคิดนี้ไปใช้ประกอบวิชาชีพและอุทิศตนเพื่อสังคมต่อไป
ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 9 กันยายน 2554 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีมาให้กำลังใจ พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 8 คน ซึ่งแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงให้คณะกรรมการและกองเชียร์ได้ประทับใจและได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำงานได้ดี อีกทั้งนักศึกษาผู้จัดงานยังได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ตนเองต่อไป
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Alan S.Verkman พร้อมด้วย Dr. Lukmanee Tradtrantip จาก University of California, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ??Drug discovery for diseases of membrane transporters? โดย Professor Dr. Alan S. Verkman เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง
เพื่อแสดงความขอบคุณ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ภญ.วัชรี เนติสิงหะ ,รองศาสตราจารย์ ภญ.ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์ ภญ.ดวงสมร ลิมปิติ ,คุณพิสมัย ห่านแก้ว ,คุณขจร ข่าเหล็ก คุณสมศักดิ์ ทาใจ ,คุณสุวัชรา จุ่นพิจารณ์ ,คุณรัตนา วงศ์สุขสันติ์ และคุณสุนทร อุ่นเมือง (ลาออกจากราชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) ที่ได้สร้างคุณงามความดีตลอดระยะการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ได้อุทิศเวลาปฏิบัติราชการด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะ คณะฯจึงได้จัดให้มีงานเกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น มีการเรียกขวัญและการผูกข้อมือโดยคณาจารย์ตามประเพณีล้านนาให้แก่นักศึกษาปี1 การแสดงของนักศึกษาในชั้นปีอื่นๆ การมอบรางวัลขวัญใจชั้นปี บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play