นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ศิษย์เก่า คณาจารย์ และบุคลากรเข้าร่วมประเพณีรับน้องขึ้นดอยตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยจนถึงพระบรมธาตุดอยสุเทพ ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าบุคลากร นักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง ตลอดจนเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับสมาคมนักวิชาชีพไทยในสหรัฐอเมริกาและแคนนาดา (ATPAC) เพื่อแลกเปลี่ยนแนวคิด และโอกาสสร้างความร่วมมือใหม่ๆ ในงานวิชาการที่คลอบคลุมการพัฒนาหลักสูตร การวิจัยและบริการวิชาการ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2555 ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-
คณะกรรมการฯ
1. รศ.ทพ.ทองนารถ คำใจ ประธาน
2. ผศ.ดร.วันชัย สุทธะนันท์ กรรมการ(มหาวิทยาลัยศิลปากร)
3. รศ.ดร.อารีวรรณ กลั่นกลิ่น กรรมการ
4. อ.นพ.สพ.ดร.ชวลิต บุญญาภากร กรรมการ
-
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 ประจำปีการศึกษา 2555 เพื่อให้ข้อมูลแก่นักศึกษาเกี่ยวกับรายละเอียดการจัดการเรียนการสอนซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความพร้อมสำหรับการเรียนในแต่ละชั้นปีมากยิ่งขึ้น และปลูกฝังเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ให้มีจิตสาธารณะ และความสำนึกรับผิดชอบต่อสังคม
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมกีฬาเฟรชชี่ ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัย มีการแสดงโชว์จากผู้นำเชียร์ของแต่ละคณะ และได้ร่วมเชียร์การแข่งขันฟุตบอลระหว่างทีม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และทีมรวมดารา นำโดยเต๋า สมชาย เข็มกลัด ผลการแข่งขัน ทีมรวมดารา ชนะ ทีมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการยิงลูกโทษ 3 ประตูต่อ 2
นักศึกษาชั้นปีที่3 ได้จัดกิจกรรม Minishowcheer ประจำปีการศึกษา 2555 ณ บริเวณลานจอดรถด้านหลังคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์ ให้ อาจารย์ ผู้ปกครอง นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้รับชม และโดยเฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เห็นตัวอย่างการทำโชว์เชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์และสืบทอดกิจกรรมเชียร์ต่อไป
คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม จัดอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตรายให้แก่น้องๆปี2และปี3 ในวันเสาร์และอาทิตย์ ที่ 9-10 มิถุนายน 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์
น้องๆเครือข่ายวิทยาศาสตร์ภาคเหนือจาก 23 โรงเรียน เข้าเยี่ยมชมงานวิจัยฯ ภายในคณะ เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาในอนาคต ทั้งนี้ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play