ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชฯ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011 ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมMinishowcheer ใน Concept ? Under My Umbrellar ? เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันในชั้นปีและแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษารุ่นพี่ และมีการมอบเน็คไทน์และเข็มประจำคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนเลือกประธานเชียร์ของชั้นปี เพื่อมาทำงานด้านกิจกรรมเชียร์สืบทอดจากนักศึกษารุ่นพี่ต่อไป
-
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ?พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย? เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
-
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรใก้มีความรู้เท่าทันต่อข้อมูลวิชาการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ซึ่งเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 54 นี้
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play