นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก เพื่อรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา-คณาจารย์ และอนุรักษ์วัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนได้เรียนรู้วัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน ผ่านการแสดงของนักศึกษาในชั้นปีต่างๆ
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่อง การวิจัยค้นคว้าพัฒนายาเครือข่าย และยุทธศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมฯ ทั้งนี้การประชุมฯดังกล่าวจัดโดยความร่วมมือระหว่างศูนย์วิจัยค้นคว้าและพัฒนายา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กับ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ Institute of Tropical Medicine, Nagasaki University
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ อ.ดร. ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลและถวายราชสดุดี เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณโถง หน้าห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
-
รศ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีฯ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมในโอกาสที่คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขต 1 เชียงใหม่ และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมพัฒนาศักยภาพให้แก่เภสัชกรโรงพยาบาลด้านการเยี่ี่ยมบ้าน การจัดการผลิตภัณฑ์สุขภาพ และสมุนไพรในชุมชน ระหว่างวันที 30-31 กรกฎาคม และ 1 สิงหาคม 2555 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเภสัชกรอาจารย์ประจำแหล่งฝึกงานในจังหวัดเขตภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมประชุม 85 คน

วัตถุประสงค์หลักเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรโรงพยาบาลให้มีความรู้ ทักษะ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านงานบริบาลเภสัชกรรมปฐมภูมิ เกิดเครือข่ายเภสัชกรปฐมภูมิ นำความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการทำงานในชุมชน รวมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่แหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเภสัชศาสตร์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป
-
-
  รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รศ. ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ พร้อมด้วยบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2555 ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ [ บุคลากร ]
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเฟรชชี่ไนท์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกทางเชิงสร้างสรรค์และคัดเลือกนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อเป็นตัวแทนในการประกวด ดาว-เดือนของมหาวิทยาลัยต่อไป
นักศึกษา 6คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ จัดกิจกรรมและนิทรรศการงานมหิดล โดยนำความรู้จากการเรียน การค้นคว้า มานำเสนอในรูปของการจัดบอร์ด การตั้งแสดงตัวอย่าง การสาธิต การบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยแก่ประชาชน นักเรียน และนักศึกษาที่มาเข้าร่วมงาน ตลอดจนเป็นการสร้างความสามัคคี ฝึกการทำงานเป็นทีมและก่อให้เกิดการทำงานที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพระหว่างคณะวิทยาศาสตร์สุขภาพทั้ง 6 คณะ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play