ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. กนกพร นิวัฒนนันท์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 2-30 กรกฎาคม 2554
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ ในวันที่ 4 ? 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ และในการนี้รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด ยังได้รับเชิญให้การบรรยายพิเศษในการประชุมดังกล่าว นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสวนสมุนไพร ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 ? 16.00 น.
-
-
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้รวมกลุ่มกัน จัดกิจกรรม Mini showcheer เพื่อแสดงศักยภาพการทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์ของชั้นปี ให้แก่ คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตลอดจนนักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้ชม และเพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ดูเป็นแนวทางสำหรับการทำกิจกรรมเชียร์ ในงานกีฬาเภสัชสัมพันธ์ และSport day ต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพเภสัชกรปฐมภูมิ ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2554 ณ ห้องดอยสุเทพ โรงแรมแคนทารีฮิลส์ จังหวัดเชียงใหม่ และฝึกปฏิบัติการภาคสนามในพื้นที่อำเภอสันทรายในวันที่ 23 มิถุนายน 2554
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดงานพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2554 เพื่อแสดงถึงความเคารพนับถือและระลึกถึงคุณความดีของครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้แก่ศิษย์ โดยมีคณาจารย์เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก และมีการมอบเกียรติบัตรให้แก่นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีและนักศึกษาที่ทำความดีสร้างชื่อเสียงให้กับคณะ
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาหอพักคณะเภสัชศาสตร์ และทำบุญหอพัก เพื่อให้นักศึกษาที่เข้าพักใหม่ในหอพักได้ทราบกฎระเบียบขอหอพักและปฏิบัติตามได้ถูกต้องเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และได้ร่วมกันตักบาตร ตลอดจนช่วยกันทำความสะอาดหอพักเพื่อให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น
การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกร "เจาะลึกเรื่อง Carbocistelne และการใ้ชยาแก้ไออย่างมีประสิทธิภาพ"
ในวันอาทิตที่ 26 มิถุนายน 2554 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่
โดยเภสัชกรประวิทย์ ตันติสุวิทย์กุล

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play