โครงการการประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 17/2561
เรื่อง หลักฐานเชิงประจักษ์ของยาสมุนไพร จากวิจัยสู่การปฏิบัติ (Evidence-based in herbal medicine: from research to routine practice) เมื่อวันที่ 21-23 พฤษภาคม 2561 ณ โรงแรมอิมพีเรียล แม่ปิง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 2

ในวันศุกร์ที่ 21 มินายน 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คุณสมพร พวงประทุม
หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานบริการวิชาการ
วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 ณ สำนักงานบริการวิชาร
วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ และคุณสุวัฒน์ งามดี หัวหน้างานนโยบายและแผนฯ ร่วมแสดงความยินดีกับอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. ในโอกาสการเปิดอาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ณ พื้นที่การการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์ และ ศ.พญ.ณหทัย วงศ์ปการันย์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรให้ความรู้ และร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ภายใต้หัวข้อการพัฒนาความก้าวหน้าในงาน และการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของคณาจารย์ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์ มช.
วันที่ 2 พฤษภาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและหัวหน้างาน ต้อนรับคณะอนุกรรมการประเมินสถาบันและหลักสูตรเภสัชศาสตร์ จากสภาเภสัชกรรม จำนวน 5 ท่าน ได้แก่

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.จุไรรัตน์ นันทานิช

2. รองศาสตราจารย์ ภญ.อาภรณี ไชยาคำ

3. เภสัชกรหญิงจันทิมา โยธาพิทักษ์

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ฐิติมา ด้วงเงิน

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.โพยม วงศ์ภูรักษ์

เข้าเยี่ยมประเมินเพื่อรับรองสถาบันผลิตบัณฑิตทางเภสัชศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์, ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรคณะภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่า และเป็นแบบอย่างในการส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 ณ บริเวณลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 เมษายน 2561 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีแก่คณาจารย์ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งวิชาการสูงขึ้น เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2561
ประกอบด้วย
-ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม
1.ผศ.ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล
2.ผศ.ดร.ภญ.วรรณกมล สอนสิงห์
3.ผศ.ดร.ภญ.ภูริดา เวียนทอง
-ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
1.ผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล
2.ผศ.ดร.ภก.เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play