ห้องเครื่องมือกลาง หน่วยบริหารงานวิจัย งานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์ ร่วมมือกับ คณะกรรมการบริหารจัดการความปลอดภัยและการจัดการของเสียในห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน "สัปดาห์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย" ในวันที่ 18-22 มิถุนายน 2555
รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ ให้เกียรติกล่าวเปิดงาน ในวันที่ 19 มิถุนายน 55 ซึ่งมีการจัดอบรมและฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการของเสียอันตราย แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 บัณฑิตศึกษา และบุคลากรผู้สนใจ
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ อาจารย์ ภญ.ดร.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายฝึกงานและพัฒนาวิชาชีพ และ รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม ร่วมลงนามกับ นายแพทย์พิพัฒน์ ยิ่งเสรี เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา นายแพทย์นรังสันต์ พีรกิจ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา และ ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ใน บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนางานด้านวิชาการและเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพเฉพาะทางแก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 12 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข นนทบุรี
-
-
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมรับน้องค่ายรับน้องเขียวมะกอกและเปิดโลกกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกัน มีความรัก ความสามัคคีต่อกัน อีกทั้งยังเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่ รุ่นน้อง และอาจารย์ในคณะ รู้จักเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรม เป็นประโยชน์ในการศึกษา ตลอดจนรู้จักบทบาทของสโมสรนักศึกษาและชมรมต่างๆภายในคณะ
นักศึกษาใหม่คณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมน้องใหม่ใจอาสาพัฒนาวัดและพัฒนาตนเองของทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นเพื่อให้ได้ทำบุญตักบาตรในวันวิสาขบูชา ตลอดจนได้ไปบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดวัด เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่กับศาสนสถาน
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play