บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) มอบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า มูลค่า 300,000.-บาท โดยได้รับการสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะได้เร่งทำการผลิตยาช่วยผู้ประสบภัยและทหารที่ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วม [ บุคลากร ]
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม ,รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบิรบาลเภสัชกรรม,รศ.ภก.เอื้อพร ไชยวรรณ อาจารย์ประจำ,ผศ.ดร.อำไพ พฤิตวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบสารเคมีและบรรจุภัณฑ์สำหรับผลิตยาแก้น้ำกัดเท้า มูลค่า 300,000.-บาท จาก บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) โดยได้รับการสนับสนุนขนส่งจากกรุงเทพถึงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยบริษัท ดอคคิวเมนท์ พาร์เซล เอ็กซ์เพรส จำกัด (DPEX) เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนนี้ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ จะได้เร่งทำการผลิตยาช่วยผู้ประสบภัยและทหารที่ช่วยผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมต่อไป

และหากกลุ่มบุคคลใดประสงค์จะรับยาไปบริจาคติดต่อได้ที่ 053-944356)(เวลาราชการ)หรือ 0898506590 หรือแจ้งมาที่ pharpost@gmail.com.
คณาจารย์ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม เข้าร่วมการเสวนา เรื่อง Mapping งานวิจัย, การเขียนโครงการวิจัยและการตีพิมพ์งานวิจัยระบบยา จัดขึ้นโดยหน่วยบริหารงานวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. นิยดา เกียรติยิ่งอังศุลี คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ ที่ผ่านมา
Associate Professor Theodore Morton จาก King Saud University ประเทศซาอุดิอาระเบีย เดินทางมาเยือนคณะฯ เพื่อร่วมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้าน Clinical Pharmacy และเยี่ยมชมคณะ ในวันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล, รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ศิริวิภา ปิยะมงคล, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ร่วมให้การต้อนรับ
ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รุ่นที่ 18 ได้มาบรรยายประสบการณ์การทำงานของตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปี่ 2 และ 3 ในกระบวนการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม 2และ3 เพื่อให้นักศึกษาเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานอันทรงคุณค่าของรุ่นพี่ที่ได้ทำประโยชน์ให้แก่สังคมมากมาย ตลอดจนได้แนวทางการดำเนินชีวิตให้ประสบผลสำเร็จทั้งด้านการเรียนและการทำงานต่อไปในอนาคต
ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ยาแก้น้ำกัดเท้า จาก รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.วราภรณ์ ปัณวล และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ ?มช.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย? เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจในการผลิตยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้กล่าวสรุปผลการทำยา และการบริจาคยา ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบจิตอาสา ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณา จารย์ บุคลากร นักศึกษาและเครือข่ายต่างๆ
นอกจากนี้ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และตัวแทนนักศึกษา ได้มอบยาเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย โดยมี พ.อ. พัฒนพงศ์ ระวีวรรณ เป็นผู้รับมอบในการนำไปช่วยเหลือทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕และที่๗
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์,เภสัชกร ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณาและรศ. ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์เป็นตัวแทนชมรมเภสัชบัณฑิตเชียงใหม่ มอบเงิบสมทบทำยาช่วยผู้ประสบภัย จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต,ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ.

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้มีการบริจาคยาแก้น้ำเท้าให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
-รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์มอบยาแก้น้ำกัดเท้าผ่านมูลนิธิสายใยรักสุวรรณภฺมิ.
-รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เหียะ

และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านกลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะนำยาไปบริจาคที่บางบัวทอง
เครือข่ายผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย นักศึกษาจาก
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รวมกันจัดนิทรรศการวันเพื่อสุขภาพ โดยมีบอร์ดแสดงความรู้สุขภาพด้านต่างๆ และในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำความรู้เรื่องสมุนไพร และการสาธิตทำยาดมสมุนไพร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจทดลองทำยาดมสมุนไพรเป็นจำนวนมาก
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตร-บัณฑิต พ.ศ.2552 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 121 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพ และอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต, รศ.นภาพร โออริยกุล และนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบยาแก้น้ำกัดเท้าและยาตะไคร้หอมไล่ยุง ดังนี้
1. คุณสมเกียรติ จัทนทร์พราหม์(เสนาลิง)และครอบครัวข่าว 3 รับมอบยาเพื่อส่งมอบให้ทหารและบริจาคผู้ประสบภัยน่ำท่วม จำนวน 5, 030 ขวด (3 พย.54)
2. มอบผ่าน คุณสมเกียรติ จันทร์พราหม์(เสนาลิง)และครอบครัวข่าว 3 เพื่อส่งมอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,528 ขวด(3 พย.54)
3. มอบยาแก้น้ำกัดเท้า และยาขี้ผึ้งตะไคร้หอมไล่ยุง รวม 2,520 ขวด ให้กับ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมี พันตรี สืบสุกล ชมพูนุช เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(4 พย.54)
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยหน่วยบริหารงานวิจัย งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้การบรรยายอันมีกิจกรรมอาทิ
เวลา 09.15 น. การบรรยายเรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธุ์วิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 09.45 น. การบรรยายเรื่อง การทำวิจัยเชิงบูรณาการทิศทางที่ให้การสนับสนุน และแนวทางการให้ทุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ผู้อำนวยการโครงการเครือข่ายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ
เวลา 10.45 น. การบรรยายเรื่องจุดประกายการทำวิจัยเพื่อการวิจัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play