รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รับมอบเงินบริจาคสมทบทำยาขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า ซึ่งมีการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เช่นคณะแพทย์ศาสตร์ เครือข่ายเภสัชกร เครือข่ายเฟซบุ๊กต่างๆ
ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและเครือข่ายนักข่าว เฟซบุ๊ก และเครือข่ายจิตอาสากลุ่มต่างๆ งานทำยาขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้าและยาขี้ผึ้งไล่ยุงตะไคร้หอม จึงเป็นบรรยากาศของจิตอาสาที่มุ่งหมายช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยกันผสมยา บรรจุยา และปิดฉลากยา
ส่วนการบริจาคยา จะได้บริจาคร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการรับบริจาคที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคมนี้
ขอขอบพระคุณทุกแรงใจแรงกาย ที่เราต่างมาร่วมกันเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกทุกท่าน
-
-
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คณะผู้บริหารและศิษย์เก่า คณะเภสัชศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่ ภญ.วิชชุนี พิตรากุล ได้รับประกาศเกียรติคุณยกย่อง ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2554 ในวันที่ 23 กันยายน 2554 ณ คณะแพทยศาสตร์
-
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 4
เรื่อง โรคลำใส้แปรปรวน และแนวทางการรักษาด้วยยา
วันที่ 7 สิงหาคม 2554
ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จ. เชียงใหม่
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชกรรมสำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 5
วันอาทิตย์ ที่ 18 กันยายน 2554
ณ ห้องดวงตะวันแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมเซ็นทารา ดวงตะวัน เชียงใหม่
ถ.ลอยเคราะห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล, หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา, รองศาสตราจารย์ ภญ. วัชรี เนติสิงหะ, รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาด และอาจารย์ ดร. ภก. สมจริง รุ่งแจ้ง ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Hiroyuki Takano, Associate Professor Dr. Ryoko Yumoto พร้อมด้วยนักศึกษาจำนวน 2 ราย จาก Hiroshima University ประเทศญี่ปุ่น ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมร่วมพบปะเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างทั้งสองสถาบัน
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาพร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรม พุทธชยันตี ที่จัดขึ้นโดย ชมรมพุทธศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 3-9 กันยายน 2554 ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไปได้มีโอกาสนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ รับฟังการแสดงธรรมจากพระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงในแต่ละวัน เพื่อสร้างบุญกุศลแก่ตนเองและให้มีความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตยิ่งขึ้นไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play