Prof. Dr. Tran Van On พร้อมคณะจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม เดินทางมาเยือนคณะฯ ในระหว่างวันที่ 27 ? 29 เมษายน 2554 เพื่อร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาด และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรพล นธการกิจกุล ร่วมให้การต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือ
พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดฝายหิน โดยมี รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุลคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

-
-
-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรฯขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรมของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน และได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเผยแพร่ประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆให้แก่คนในชุมชน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play