-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2555 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา ในวันที่ 10-11 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อให้กลุ่มนักศึกษาที่ทำงานร่วมกันได้รับทราบวิสัยทัศน์-งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะและมหาวิทยาลัย และได้ช่วยกันระดมความคิดกำหนดรูปแบบกิจกรรมต่างๆที่จะจัดขึ้นในปีการศึกษา 2555 อีกทั้งได้รับฟังความรู้การบริหารบุคคลตามลักษณะนิสัยจากวิทยากร อาจารย์ ศิรินารถ ถาวรรัตน์ อาจารย์พิธีกร รายการ ?English?.คิดดี? ออกอากาศเป็นประจำทางสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 เพื่อนำมาใช้ในการทำงานร่วมกันของสโมสรนักศึกษาชุดนี้ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชมรมอาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมหมอยาอาสา มุ่งพัฒนาชุมชน ในวันที่ 12-14 มีนาคม 2555 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) บ้านห้วยทราย ต.แม่ทา อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โดยกลุ่มนักศึกษาได้ร่วมกันทาสีเพื่อปรับปรุงรั้วอาคาร,ร่วมกันปลูกพืชสมุนไพรและติดตั้งสปริงเกอร์ให้แก่ รพ.สต.ฯ และสาธิตวิธีการทำลูกประคบ-ยาดมสมุนไพร ตลอดจนได้ฝึกเก็บข้อมูลการใช้ยาและแนะนำวิธีการใช้ยาที่ถูกต้องให้แก่คนในชุมชน โดยมีคณาจารย์และนักศึกษาชั้นปีที่ 5และ6 ไปร่วมลงพื้นที่ดูแลและให้ความช่วยเหลือเพื่อให้นักศึกษาเก็บข้อมูลได้ถูกต้อง
ด้วยความร่วมมือของ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, กลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์, ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัทสยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด จัดให้มีการประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ในหัวข้อเรื่อง Therapeutic review of cephalosporin : Experience from expert ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแชงกรีล่า ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสนับสนุน ส่งเสริมให้เภสัชกรผู้ประกอบวิชาชีพทางเภสัชกรรมได้เรียนรู้วิทยาการสมัยใหม่ สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานภายในองค์กรและกับผู้ป่วยได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งช่วยให้การเกิดพัฒนางาน พัฒนาศักยภาพเภสัชกรที่มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้น
โดยมีวิทยากรคือ
1. รศ.พญ.พรรณพิศ สุวรรณกูล สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.พญ.เพณณินาท์ โอเบอร์ดอร์เฟอร์ สังกัด ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ดร.ภญ.นภาสินี อักษรแก้ว สังกัด บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอขอบคุณ นายอดิศร กำเนิดศิริ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมการผลิตผลิตภัณฑ์พืชหอมเพื่อสุขภาพ พร้อมกันนี้ ได้กล่าวชื่นชมการดำเนินงานศึกษาวิจัยพืชหอมเพื่อสุขภาพและสามารถนำผลงานมาปรับประยุกต์เป็นหลักสูตรเพื่อชุมชน

โดย รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ กล่าวถึงวัตถุประสงค์การอบรมที่เป็นรูปแบบ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างเสริมสุขภาพและการพึ่งตนเอง
ผศ.ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว กล่าวถึง การอบรมว่า ได้รับความสนใจอย่างมากมาย จากกลุ่มเครือข่ายชุมชน,รพ.สต.,อสม.,โรงเรียน,องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้สนใจ เช่น นักวิชาการ นักส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มรักสุขภาพ เป็นต้น และในโอกาสนี้ สถานีโทรทัศน์ WETV ได้เดินทางมาบันทึกเทป เพื่อทำสารคดีเผยแพร่ต่อสาธารณะอีกด้วย

ขอขอบคุณ วิทยากร รศ.ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด, นพ.วีรพัฒน์ เงาธรรมทัศน์, ภภ.พิสณฑ์ ศรีบัณฑิต,ภก.พลแก้ว วัชรชัยสุรพล รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา , อ.ชัยยง ธรรมรัตน์ , พ่อหมออินสม สิทธิตัน ,รศ.ภญ.นภาพร โออริยกุล และ รศ.ภญ.เอื้อพร ไชยวรรณ

ขอขอบคุณประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ,สื่อมวลชน,รายการมองเมืองเหนือสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่,สถานีวิทยุ,สถานีโทรทัศน์และเครือข่ายออนไลน์
ขอขอบคุณทุกเครือข่าย และทุกท่านที่เข้าร่วมการอบรม ด้วยความมุ่งมั่นเรียนรู้ร่วมกัน
โดยการดำเนินการอบรมครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมการทำงานสร้างสรรค์ของกลุ่มจิตอาสาประกอบด้วยคณาจารย์ กรรมการศูนย์วิจัยสมุนไพร เจ้าหน้าที่ นักวิจัย บุคลากร บัณฑิตศึกษาและนักศึกษา จึงขอขอบคุณทุกๆท่าน มา ณ โอกาสนี้
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวนทั้งสิ้น 8 ราย เพื่อเข้าศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานภายนอก อันมีกิจกรรมอาทิ ศึกษาดูงานกลุ่มงานเภสัชกรรมโรงพยาบาลนครพิงค์ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์ปฏิบัติการเภสัชกรรมชุมชนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, การเยี่ยมชมพิพิธภัณธ์ และสวนสมุนไพรตลอดจนการทำลูกประคบ ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เป็นต้น
ในระหว่างวันที่ 27 -29 กุมภาพันธ์ 2555
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2554 ได้ประเมินผลการทำงานในรอบปีที่ได้ทำงานมาและส่งมอบงานให้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 เพื่อให้เข้าใจขั้นตอนต่างๆในการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play