กลุ่มนักศึกษาชมรมสมุนไพร ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติและชมรมถ่ายภาพ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม ต้นไม้คือชีวิต วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้คุณค่าของพรรณไม้ต่างๆ ที่มีสรรพคุณทางด้านยา อาหาร และช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนได้เรียนรู้การสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ธรรมชาติผ่านการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้
ท่านอธิการบดี H.E Prof. Dr. Sabo Ojano พร้อมด้วยคณะผู้บริหารจำนวน 5
ราย จาก International University ประเทศกัมพูชา
ได้เดินทางมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีท่านคณบดี
รศ.ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.
วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และคณะผู้บริหารร่วมให้การต้อนรับ
โดยได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์บริการเภสัชกรรม
พร้อมร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการสาระธรรมนำสุข กิจกรรม เติมเต็มรักจากพี่? เพื่อน้อง ปีที่ 5 โดยการเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบของใช้ในชีวิตประจำวัน แก่น้อง ๆ โรงเรียนสอนคนตาบอด จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 11.00?13.00 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการมอบความรักของพี่ ๆ บุคลากร นักศึกษาชาวเภสัชไปสู่น้อง ๆ เด็กโรงเรียนสอนคนตาบอด เพื่อทดแทนให้น้อง ๆ ได้เติมเต็มในความรัก ความอบอุ่น เสริมสร้างกำลังใจให้ดำเนินชีวิตต่อไป
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ / รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน และบริการวิชาการ พร้อมด้วยบุคลากร ได้ร่วมกันให้ความหมายของ ?ความรักแท้? และรับฟังเรื่องราวดีๆ กับ Mr.Steve Robinson จากรัฐเท็กซัส สหรัฐอเมริกา เมื่อวันศุกร์ที่ 3 ก.พ. 55 เวลา 10.00-11.30 น. ณ ห้องประชุม 2
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ / ผศ.ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเจ้าของภาษา โดยได้รับเกียรติจาก Miss.Natasha Chrishani มาร่วมแลกเปลี่ยนภาษา Bahasa Indonesia ซึ่งเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการเรียนรู้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
ภก. ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ประธานกรรมการบริษัทเอไซ(ประเทศไทย) มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้มาบรรยายความรู้ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จและ ภก. บุญเสริม วงศ์สุนพรัตน์ ประธานชมรมเภสัชบัณฑิต ได้ชักชวนศิษย์เก่าพี่น้องในชมรมมาแสดงความยินดีและแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่5,6 ที่จะสำเร็จการศึกษาในปี 2554 ได้เรียนรู้แนวทางการทำงานในสายงานต่างๆ เช่น โรงงาน บริษัทยา งานราชการ เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตและเกิดความสำเร็จต่อไปในอนาคต
นักศึกษาเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีรับเสื้อกาวน์ ในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องกระถินณรงค์ เพื่อเตรียมที่จะเข้าเรียนในชั้นปีที่ 4 ในปีการศึกษา 2555 โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี เป็นประธานในการทำพิธีครั้งนี้ ซึ่งนักศึกษาได้รับเสื้อกาวน์จากคณาจารย์ และได้กล่าวคำสัตย์ปฏิญาณร่วมกันที่จะตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอย่างเต็มความสามารถเพื่อให้เป็นเภสัชกรที่ดีของประเทศชาติ
-
งานวินัย กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทำกิจกรรมและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้เชิญท่านอธิการบดี ศ.ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ เป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้กับนักศึกษาดังกล่าว และมีผู้บริหารของมหาวิทยาลัย คณบดีแต่ละคณะ เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ และมีนักศึกษาเภสัชศาสตร์ที่ได้รับเกียรติบัตร จำนวน 2 คน คือ
1.นางสาวกานต์ปริยา เมืองอินทร์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3
รับเกียรติบัตรรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีมาก
2.นายมนตรี ทรัพย์สิน นักศึกษาชั้นปีที่ 1
รับเกียรติบัตรรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ด้านศาสนาและจริยธรรมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play