รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรเป็นตัวแทนโดยมอบผ้าหุ่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา ต้นสมุนไพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวา 2554 ทั้งนี้จะนำไปมอบให้โรงเรียนบ้านแม่ตะละเหนือ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา จ. เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 27-28 มกราคม 2555
-
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 42และ 43 ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวนทั้งหมด 188 คน แบ่งเป็น ปริญญาเอก 8 คน, ปริญญาโท 14 คน, ปริญญาตรี 166 คน เกียรตินิยมอันดับ 1 จำนวน 33 คน เกียรตินิยมอันดับ 2 จำนวน 30 คน และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ภาคบ่าย ลำดับที่ 14
-
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีต่างๆ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมต้อนรับพี่บัณฑิตรุ่นที่ 42และรุ่นที่ 43 ที่กำลังจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 46 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2555 นี้ ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีต่างๆ เพื่อต้อนรับและแสดงความยินดีแก่บัณฑิต ตลอดจนให้บัณฑิตได้มาพบปะคณาจารย์ เพื่อนฝูง หลังจากที่สำเร็จการศึกษาออกไป บรรยากาศเป็นไปด้วยความยินดีและความสัมพันธ์อันดีของชาวเขียวมะกอก
นักศึกษาชั้นปีที่1 ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรม Thank more เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ทุกๆชั้นปีที่คอยดูแลตนเองตลอดระยะเวลาศึกษาในชั้นปีที่ 1 ภายในงานมีการแสดงจากนักศึกษาชั้นปีที่ 1 การเล่นดนตรี และรับประทานอาหารร่วมกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของนักศึกษาเภสัชศาสตร์ทุกชั้นปี
หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมเภสัชสัมพันธ์ผูกพันสายใยบัณฑิต ในวันที่ 16 มกราคม 2555 ณ สนามกลางคณะเภสัชศาสตร์ เพื่อให้บัณฑิตได้มีโอกาสแสดงมุทิตาจิตต่อคณาจารย์ที่ได้สั่งสอนให้วิชาความรู้จนสำเร็จเป็นเภสัชกรและบอกเล่าประสบการณ์การทำงานหลังจากสำเร็จการศึกษาออกไป ตลอดจนได้มอบเงินทุนสนับสนุนให้สโมสรนักศึกษาเพื่อเป็นการสนับสนุนกิจกรรมนักศึกษาต่อไป
-
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม?แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ?หัวข้อ USA Hawaii/Alaska Culture, Indian Health Service, Addictions-Domestic Violence, Flight Nursing. โดยวิทยากรพิเศษจากประเทศสหรัฐอเมริกา Ms.Deanna Moore และ Mr.Todd Heininger เมื่อวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา 09.00-11.00 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์
คณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennesee ประเทศสหรัฐอเมริกา กลุ่มที่ 1 จำนวน 2 ราย ได้แก่
1. Ms. Leila Moore
2. Ms. Shanise Jamison

ในโอกาสร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศึกษา-ดูงาน ในระหว่างวันที่ 4-13 มกราคม 2555 ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลสารภี, ศูนย์ยาฟาสซิโน เชียงใหม่ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play