บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้กลับมาแสดงมุทิตาจิตต่อคณะและคณาจารย์ โดยได้มอบเงินทุนของรุ่นจำนวนเงิน20,000บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาหอพักนักศึกษาให้ดี และรับประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้กับเพื่อนๆและคณาจารย์ บรรยากาศมีความอบอุ่นและผูกพันกัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมHome Coming Day เพื่อต้อนรับพี่บัณฑิตรุ่นที่ 42 มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการแสดงจากคณาจารย์ ตลอดจนการถ่ายภาพตามซุ้มต่างๆที่แต่ละชั้นปีจัดขึ้น บรรยากาศมีความสนุกสนาน อบอุ่นและผูกพันกัน
-
-
-
เนื่องในโอกาสที่ เภสัชกรพิพิธ อเนกนิธิ นักศึกษาเก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553 นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงเรียนเชิญ เภสัชกรพิพิธ อเนกนิธิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประสบการณ์การทำงาน และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านบริหารจัดการทางธุรกิจ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เรื่อง Life Long Learning เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน" ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องพุทธชาด ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 และผู้ที่สนใจ
คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee ระหว่างวันที่ 2-28 มกราคม 2554 เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านบริบาลเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 วันที่ 2-16 มกราคม 2554
Ms.Amber Mynakha และ Ms.Cynthie Wong

กลุ่มที่ 2 วันที่ 16-28 มกราคม 2554
Ms.Lauralee Gordon และ Ms.Whitney Holmes
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Bynior เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยมีท่านคณบดีและคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดี และมีการแสดงจากคณาจารย์ นักศึกษาแต่ละชั้นปีและร่วมกันถ่ายภาพอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 54 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ภก. ไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทProfascino จำกัด ได้มาประชาสัมพันธ์บริษัทให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ ห้องผักเสี้ยว 212 คณะเภสัชศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์จำนวน 20 ทุน ทุนละ10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สสี ปันยารชุน เนื่องในโอกาสครอบรอบ 84 ปีโดยมีท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล เข้าร่วมพิธีมอบทุนเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาในครั้งนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรม ThankMore เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปีที่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและการแสดงจากนักศึกษาปี 1 บรรยากาศมีความสนุกสนานและเป็นกันเอง

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play