บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รับตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด,x-Ray) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้บ่อย โดย เภสัชกรหญิงรุ่งลักษณ์ จิรานุสรณ์กุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมFreshy Night ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากการเรียน ภายในงานมีการแต่งกายชุดแฟนซี ในCocept ?The Ghost? มีการมอบตำแหน่งต่างๆที่เป็นที่สุดของชั้นปีจากปี2 แก่ปี 1 การแสดงจากสันทนาการของชั้นปีที่ 1 การมอบตำแหน่งดาวเทียม และการประกวดดาวเดือน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรู้จักใจ รู้ใช้ชีวิต ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ฝึกเดินจงกลม นั่งสมาธิ ให้รู้เท่าทันจิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นทั้งคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบด้าน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างเหมาะสม
-
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาประจำปี 2554 วันที่ 14 กรกฎาคม 2554 ณ วัดผาลาด จ.เชียงใหม่
สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้จัดกิจกรรมประเพณีพานักศึกษาใหม่เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปีการศึกษา 2554 ซึ่งเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงามแสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยมีนักศึกษา ศิษย์เก่า คณาจารย์และ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและคณะต่างๆ ได้ร่วมเดิน ร่วมแสดงพลังของคณะต่างๆ และเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และช่วยเหลือกัน ตลอดระยะทาง เพื่อให้ไปถึงจุดหมายครบทุกคน
มูลนิธิไฟเซอร์มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2554 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มูลนิธิไฟเซอร์ประเทศไทย ได้ส่งตัวแทน ภก. เจษฎา สุพรรณชนะบุรีและ ภญ. ธัญยธรณ์ กุลิสร์กรสุทธิ ซึ่งทั้ง 2 ท่านเป็นศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 มูลค่า 300,000 บาท โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิต รศ. ดร. ภญ. ศิริวา ปิยะมงคล ผู้ช่วยคณบดีพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล และนักศึกษาที่ได้รับทุนเข้าร่วมการมอบทุน ณ ห้องประชุม 3 สำนักงานคณบดี อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล) และคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรเฉพาะทางด้านการบริบาลผู้ป่วยจิตเวช ณ ห้องประชุมพลอยไพลิน โรงพยาบาลสวนปรุง ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2554 เวลา 13.00 น. ในโครงการอบรมเภสัชกรระยะสั้นตามหลักสูตร การบริบาล เภสัชกรรมเฉพาะทางสาขาจิตเวช ซึ่งโรงพยาบาลสวนปรุง และคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดขึ้น
ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการชุมชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภญ. ปาจรีย์ ศรีอุทธา พร้อมด้วยรองหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. กนกพร นิวัฒนนันท์ ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม เพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่วันที่ 2-30 กรกฎาคม 2554
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการในการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนด้านป่าไม้ครั้งที่ 14 ซึ่งจัดโดยกรมป่าไม้ ในวันที่ 4 ? 8 กรกฎาคม 2554 ณ โรงแรม เลอเมอริเดียน เชียงใหม่ และในการนี้รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด ยังได้รับเชิญให้การบรรยายพิเศษในการประชุมดังกล่าว นอกจากนั้นคณะเภสัชศาสตร์ยังได้ให้การต้อนรับคณะผู้จัดงาน และผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และสวนสมุนไพร ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.30 ? 16.00 น.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play