นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และชั้นปีอื่นๆ ได้ร่วมกันจัดงาน ByNior For Rx 44 ให้แก่นักศึกษา ชั้นปีที่5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมภายในงานมีการแสดงของนักศึกษาชั้นปีที่ 1- 4 การถ่ายภาพร่วมกันของคณาจารย์และนักศึกษา ซึ่งเป็นบรรยากาศเป็นไปด้วยความอบอุ่นและเป็นกันเอง
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและบริการวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. ชฎารัตน์ อัมพะเศวต ได้ให้การต้อนรับและร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการกับ Prof. Dr. Yasushi Nakamura จาก Department of Food Sciences and Nutritional Health Kyoto Prefectural, University Shimogamo ประเทศญี่ปุ่น ในโอกาสมาเยือนคณะเภสัชศาสตร์เพื่อมาสาธิตการวิเคราะห์ฤทธิ์ Antimutagenic โดยใช้ E. coli B/r WP2 ในระหว่างวันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2554 ตามกำหนดการดังนี้

วันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 14.00 ? 20.00 น. Preparing Day
วันเสาร์ที่ 24 ธันวาคม 2554 08.30 ? 12.30 น. Assay Day
วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2554 09.00 ? 11.00 น. Colony Count
คณะเภสัชศาสตร์ได้รับเกียรติจาก รศ.ทพ. ทองนารถ คำใจ คณบดี คณะทันตแพทยศาสตร์ มาให้ความรู้เกี่ยวกับ Asean Econamic กับบุคลากร จากนั้น รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้สรุปผลการดำเนินงานของคณะในรอบปีที่ผ่านมา และชี้แจงเกี่ยวกับเป้าหมายของคณะที่จะดำเนินงานต่อไป ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากรและผู้บริหาร โดยจัดให้มีขึ้น ในวันพุธที่ 28 ธันวาคม 2554 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องพุทธชาด
คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับเกียรติจากเภสัชกรทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา ที่มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่องการบริหารความเสี่ยงภายในเองค์กร ให้กับคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงคณะฯ เพื่อเสริมสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการทำงานด้านการบริหารความเสี่ยงให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ซึ่งจัดให้มีขึ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ ห้องประชุม 2
-
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play