คณบดีร่วมงานพิธีเฉลิมพระเกียรติ " ๕ ธันวามหาราช ประจำปี ๒๕๕๓"
ในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุดี ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมเพื่อให้นักศึกษาได้มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ เรียนรู้วิธีการที่จะฝึกจิตใจให้สงบ แจ่มใส และมีสมาธิ ช่วยให้นักศึกษามีที่พึ่งทางใจ มีที่ยึดเหนี่ยวเมื่อเกิดความเครียด รู้จักใช้สติและควบคุมอารมณ์อย่างเหมาะสม โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาชมรมวิชาการ รองศาสตราจารย์ ภญ. วัชรี เนติสิงหะ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ และได้ร่วมกันฝึกปฏิบัติธรรมกับสามเณรีนันทญาณี( อดีตแม่ชีรุ้งเดือน)
-
-
-
Sportday วันที่ 13 พ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมSportday กับสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษามีโอกาสทำกิจกรรม ได้ร่วมกันคิดร่วมกันแก้ปัญหา มีความสมัครสมานสามัคคีกันในหมู่คณะ เป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์และผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียน ตลอดจนได้ร่วมประกวดขบวนพาเหรด ประกวดกองเชียร์-เชียร์ลีดเดอร์และประกวดClimax โดยได้รับรางวัลที่ 3 ที่ 2 และที่ 5 ตามลำดับจากทั้งหมด20 คณะ 1 วิทยาลัย
กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 วันที่ 19-22 ต.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า “โกร่งประชันเกมส์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการแข่งขันกีฬา การสร้างเครือข่ายของวิชาชีพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีรับมอบเงินบริจาค จากศิษย์เก่ารุ่น 27(รุ่นก้าว) รหัส 3310... จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553

เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่รุ่นน้องเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ที่ได้รับรางวัล 2010 FAPA Ishidate Awards จัดโดย The FEDERATION OF ASIAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATIONS (FAPA) ซึ่งได้รับการพิจารณารางวัลในสาขาเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Industry) ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชกรรม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2010) ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play