คณบดีร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัย ระหว่างกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ณ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี คณะเภสัชศาสตร์ ผู้บริหารและบุคลากรคณะฯเข้าร่วมในพิธีทำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2554 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2554
-
คณะเภสัชฯ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาคณะเภสัชศาสตร์ประจำปี กิจกรรมที่ 1.2 สร้างสุขด้วยการสื่อสาร ในวันที่ 27-28 พฤษภาคม 2554 ณ บ้านปลายดอยรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่
คณบดีให้การต้อนรับ ภญ.ศรีนวล กรกชกร รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา ภก.สมชาย ปรีชาทวีกิจ ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ รศ.ดร.ภญ.สุนทรี ท.ชัยสัมฤทธิ์โชค จากแผนงานสร้างกลไกเผ้าระวังและพัฒนาระบบยา และทีมงานจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในโอกาสตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาระบบเครือข่ายการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยาของเขต 15 (จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน)ซึ่งเป็นความร่วมมือพัฒนาวิชาการของคณะเภสัชศาสตร์ และสำนักงงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 พ.ค.2554 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์
ผศ.ดร.ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ. ดร.ภก. ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ อาจารย์ที่ปรึกษาฝ่ายกิจการนักศึกษา และเจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาได้ไปเยี่ยมบ้านนักศึกษาที่สมัครรับทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 ณ จังหวัดลำปาง?ลำพูน-เชียงใหม่ จำนวน 8 คน เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปกครองนักศึกษา รวมทั้งได้รับทราบปัญหาที่แท้จริงของนักศึกษาเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาให้ทุนแก่นักศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างคณะฯ กับ โรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ กระทรวงมหาดไทย โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ภก. โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รองศาสตราจารย์(พิเศษ) ภก. กิตติ พิทักษ์นิตินันท์ เภสัชกรเชี่ยวชาญ สำนักบริหารการสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข นายทัศนัย บูรณุปกรณ์ ตำแหน่งนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ และทันตแพทย์ฉัตรพงศ์ ชื่นสุวรรณกุล รักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมในพิธีดังกล่าว เมื่อวันที่ 10 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ สำนักงานเทศมนตรีนครเชียงใหม่
-
คณะเภสัชศาสตร์ โดย รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.พาณี ศิริสะอาด รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.สุรพล นธการกิจกุล และ รองศาสตราจารย์ ภก.ดำรงณ์ ศานติอาวรณ์ ได้จัดการประชุมหารือเกี่ยวกับการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะฯและศูนย์วิจัยธรรมชาติไทย-เกาหลี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 ณ ห้องประชุม 3 โดยมีตัวแทนจากหน่วยงานมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม
Prof. Dr. Tran Van On พร้อมคณะจาก Hanoi University of Pharmacy ประเทศเวียดนาม เดินทางมาเยือนคณะฯ ในระหว่างวันที่ 27 ? 29 เมษายน 2554 เพื่อร่วมเจรจาแลกเปลี่ยนความร่วมมือทางวิชาการ กับคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ พร้อมด้วยหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รองศาสตราจารย์ ภก. ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุนีย์ จันทร์สกาว รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. พาณี ศิริสะอาด และ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. สุรพล นธการกิจกุล ร่วมให้การต้อนรับ และเจรจาความร่วมมือ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play