พิธีทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี สมทบทุนก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์วัดฝายหิน โดยมี รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุลคณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมคณาจารย์ และบุคลากรร่วมพิธี ณ วัดฝายหิน ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2554

-
-
-
-
-
-
สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรฯขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรมของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน และได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเผยแพร่ประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆให้แก่คนในชุมชน
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play