ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบ ยาแก้น้ำกัดเท้า จาก รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา รศ.วราภรณ์ ปัณวล และตัวแทนนักศึกษา เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในโครงการ ?มช.ร่วมใจช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย? เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องรับรอง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี ได้กล่าวขอบคุณ ชื่นชมและให้กำลังใจในการผลิตยาช่วยเหลือผู้ประสบภัย พร้อมกันนี้ รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล ได้กล่าวสรุปผลการทำยา และการบริจาคยา ซึ่งเป็นการดำเนินงานแบบจิตอาสา ที่ได้รับการสนับสนุนจากคณา จารย์ บุคลากร นักศึกษาและเครือข่ายต่างๆ
นอกจากนี้ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และตัวแทนนักศึกษา ได้มอบยาเพื่อช่วยเหลือทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย โดยมี พ.อ. พัฒนพงศ์ ระวีวรรณ เป็นผู้รับมอบในการนำไปช่วยเหลือทหาร กองพันทหารม้าที่ ๑ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ ๕และที่๗
เมื่อวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน รศ.ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์,เภสัชกร ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณาและรศ. ดร.บุษบัน ศิริธัญญาลักษณ์เป็นตัวแทนชมรมเภสัชบัณฑิตเชียงใหม่ มอบเงิบสมทบทำยาช่วยผู้ประสบภัย จำนวน ๔๐,๐๐๐ บาท โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา ,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต,ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ และตัวแทนนักศึกษาเป็นผู้รับมอบ.

นอกจากนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ยังได้มีการบริจาคยาแก้น้ำเท้าให้หน่วยงานต่างๆ ดังนี้
-รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และคณาจารย์มอบยาแก้น้ำกัดเท้าผ่านมูลนิธิสายใยรักสุวรรณภฺมิ.
-รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และหน่วยสาธารณภัย เทศบาลตำบลแม่เหียะ

และวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมมอบยาผ่านกลุ่มจิตอาสาจากกรุงเทพฯ ซึ่งจะนำยาไปบริจาคที่บางบัวทอง
เครือข่ายผู้นำสร้างเสริมสุขภาพ 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประกอบด้วย นักศึกษาจาก
คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์
คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ได้รวมกันจัดนิทรรศการวันเพื่อสุขภาพ โดยมีบอร์ดแสดงความรู้สุขภาพด้านต่างๆ และในครั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้นำความรู้เรื่องสมุนไพร และการสาธิตทำยาดมสมุนไพร ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจทดลองทำยาดมสมุนไพรเป็นจำนวนมาก
คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเลือกสายวิชาชีพตามหลักสูตรเภสัชศาสตร-บัณฑิต พ.ศ.2552 ให้กับนักศึกษาเภสัชศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จำนวน 121 คน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 พฤศจิกายน 2554 ณ คณะเภสัชศาสตร์ โดยวิทยากรจากสาขาวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แนวทางการประกอบอาชีพ และอื่นๆ ตลอดจนเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือกสายวิชาชีพได้อย่างเหมาะสม
รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ภก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา,ผศ.ดร.สยาม แก้ววิชิต, รศ.นภาพร โออริยกุล และนักศึกษา เป็นตัวแทนมอบยาแก้น้ำกัดเท้าและยาตะไคร้หอมไล่ยุง ดังนี้
1. คุณสมเกียรติ จัทนทร์พราหม์(เสนาลิง)และครอบครัวข่าว 3 รับมอบยาเพื่อส่งมอบให้ทหารและบริจาคผู้ประสบภัยน่ำท่วม จำนวน 5, 030 ขวด (3 พย.54)
2. มอบผ่าน คุณสมเกียรติ จันทร์พราหม์(เสนาลิง)และครอบครัวข่าว 3 เพื่อส่งมอบให้ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยผู้ประสบภัย จำนวน 1,528 ขวด(3 พย.54)
3. มอบยาแก้น้ำกัดเท้า และยาขี้ผึ้งตะไคร้หอมไล่ยุง รวม 2,520 ขวด ให้กับ กองพลทหารราบที่ 7 โดยมี พันตรี สืบสุกล ชมพูนุช เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำไปแจกทหารที่ปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม(4 พย.54)
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีกล่าวเปิดการสัมมนาตามโครงการพัฒนาศักยภาพงานวิจัยและนักวิจัยรุ่นใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เวลา 09.00 น. ณ ห้องพุทธชาด คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโดยหน่วยบริหารงานวิจัย งานบริหารงานวิจัยบริการวิชาการ และวิเทศสัมพันธ์

ซึ่งได้รับการสนับสนุนการดำเนินโครงการจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการทั้งนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้ให้การบรรยายอันมีกิจกรรมอาทิ
เวลา 09.15 น. การบรรยายเรื่อง แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยของ สกว.และนโยบายด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ เอื้อพันธุ์วิริยะกุล ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เวลา 09.45 น. การบรรยายเรื่อง การทำวิจัยเชิงบูรณาการทิศทางที่ให้การสนับสนุน และแนวทางการให้ทุน โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรพงษ์ เลิศทัศนีย์ผู้อำนวยการโครงการเครือข่ายสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติภาคเหนือ
เวลา 10.45 น. การบรรยายเรื่องจุดประกายการทำวิจัยเพื่อการวิจัยอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ กสิณฤกษ์
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 กิจกรรมค่ายยุวเภสัชกร ครั้งที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2554โดยคัดเลือกนักเรียนทั่วประเทศจากจำนวน 1,000 คนให้เหลือเพียง 140 คน มาเข้าร่วมกิจกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับวิชาชีพเภสัชกรรมแก่นักเรียน และเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับประกอบการตัดสินใจเลือกเรียนต่อในคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ เป็นตัวแทนมอบยาขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้าและยาขี้ผึ้งไล่ยุงตะไคร้หอม เพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในวันเสาร์ที่ 22 ตุลาคม 2554 ณ บริเวณหน้าลานครูบาศรีวิชัย จ.เชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ และบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำบุญถวายผ้ากฐินพระราชทานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วัดฝายหิน ในวันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2554
รองศาสตราจารย์ วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รับมอบเงินบริจาคสมทบทำยาขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้า ซึ่งมีการบริจาคจากหน่วยงานต่างๆ เช่นคณะแพทย์ศาสตร์ เครือข่ายเภสัชกร เครือข่ายเฟซบุ๊กต่างๆ
ด้วยความร่วมมือของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากรและเครือข่ายนักข่าว เฟซบุ๊ก และเครือข่ายจิตอาสากลุ่มต่างๆ งานทำยาขี้ผึ้งแก้น้ำกัดเท้าและยาขี้ผึ้งไล่ยุงตะไคร้หอม จึงเป็นบรรยากาศของจิตอาสาที่มุ่งหมายช่วยเหลือเกื้อกูลผู้ประสบภัยน้ำท่วม ช่วยกันผสมยา บรรจุยา และปิดฉลากยา
ส่วนการบริจาคยา จะได้บริจาคร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจะมีการระดมความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วน โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จะมีการรับบริจาคที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยในวันเสาร์ที่ ๒๒ ตุลาคมนี้
ขอขอบพระคุณทุกแรงใจแรงกาย ที่เราต่างมาร่วมกันเพื่อผู้ประสบภัยน้ำท่วม ขออนุโมทนาบุญและขอขอบคุณทุกทุกท่าน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play