-
-
หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานใหม่ และเสริมทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาให้สำเร็จเป็นเภสัชกรที่มีความรู้ ทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นเภสัชกรที่สมบูรณ์ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พระวิชิต ธมฺมชิโต บรรยายเรื่อง ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตตามวิถีเภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ บรรยายเรื่องเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และผศ.ดร. ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้แทนสภาเภสัชกรรมได้มาบรรยายบทบาทเภสัชกรรมและทำพิธีมอบพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคตแก่ท่านคณบดีเพื่อมอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป
กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องกระถินณรงค์ และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 ณ โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องกระถินณรงค์ และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 ณ โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา มาบรรยายเรื่อง

ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ แก่นักศึกษา และในช่วง13.00-16.30 น. เป็นช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลและแนวทางที่จะออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนช่วงเวลา 17.00-20.00 น. มีการเลี้ยงสังสรรค์จากศิษย์เก่าเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่5,6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2553 นี้
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องกระถินณณงค์ โดยมีท่านคณบดี เหล่าคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2และชั้นปีที่ 4 ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ และในกิจกรรมมีการกล่าวคำปฎิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์และร้อเพลงมงคลนามเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน
ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรเพื่อสรุปการทำงานที่ผ่านมาและส่งมอบการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี 2554 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและคอยให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี2554 ในครั้งนี้
การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรปี 2554
UPDATE IN CARDIOMETABOLIC TRENDS 2011
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
-
รางวัลชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2553
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาในคนตาบอด
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรัญฐา จงจำรัสพันธ์ 501012042
นางสาวรุจิศา ทรงไตรจักร 501012051
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ภก. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลรูปแบบเว็บสำหรับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่ผลิตในประเทศไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง 501010097
นายสถิตคุณ คำอุ่น 501010100
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
อาจารย์ ภญ.ภูริดา เวียนทอง
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play