ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรม Pharmacy Singing Contest วันที่ 9 กันยายน 2554 โดยมีนักศึกษาทุกชั้นปีมาให้กำลังใจ พี่ๆ เพื่อนๆและน้องๆ ที่ผ่านการคัดเลือก
จำนวน 8 คน ซึ่งแต่ละคนได้แสดงความสามารถในการร้องเพลงให้คณะกรรมการและกองเชียร์ได้ประทับใจและได้รับความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียนและการทำงานได้ดี อีกทั้งนักศึกษาผู้จัดงานยังได้เรียนรู้ขั้นตอนต่างๆในการทำงานร่วมกัน เพื่อเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ตนเองต่อไป
ท่านรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และศิษย์เก่าสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์ พร้อมด้วยคณบดี รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร. ภก. วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับ Professor Dr. Alan S.Verkman พร้อมด้วย Dr. Lukmanee Tradtrantip จาก University of California, San Francisco ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันที่ 6 กันยายน 2554 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในโอกาสนี้ คณะฯ ได้จัดให้มีการบรรยายพิเศษเรื่อง ??Drug discovery for diseases of membrane transporters? โดย Professor Dr. Alan S. Verkman เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ์ คณะเภสัชศาสตร์ ให้แก่คณาจารย์ นักศึกษา และผู้ที่สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง
เพื่อแสดงความขอบคุณ ให้แก่รองศาสตราจารย์ ภญ.วัชรี เนติสิงหะ ,รองศาสตราจารย์ ภญ.ดวงพร เหลี่ยวไชยพันธุ์ ,รองศาสตราจารย์ ภญ.ดวงสมร ลิมปิติ ,คุณพิสมัย ห่านแก้ว ,คุณขจร ข่าเหล็ก คุณสมศักดิ์ ทาใจ ,คุณสุวัชรา จุ่นพิจารณ์ ,คุณรัตนา วงศ์สุขสันติ์ และคุณสุนทร อุ่นเมือง (ลาออกจากราชาการ วันที่ 1 ตุลาคม 2554) ที่ได้สร้างคุณงามความดีตลอดระยะการปฏิบัติราชการที่ผ่านมา ได้อุทิศเวลาปฏิบัติราชการด้วยความอดทนวิริยะอุตสาหะ คณะฯจึงได้จัดให้มีงานเกษียณอายุราชการ ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2554 ณ โรงแรมเชียงใหม่ ออร์คิด
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ได้จัดกิจกรรมขันโตก ประจำปีการศึกษา 2554 ขึ้น มีการเรียกขวัญและการผูกข้อมือโดยคณาจารย์ตามประเพณีล้านนาให้แก่นักศึกษาปี1 การแสดงของนักศึกษาในชั้นปีอื่นๆ การมอบรางวัลขวัญใจชั้นปี บรรยากาศของงานเป็นไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเองของคณาจารย์ และนักศึกษาเภสัชศาสตร์
นักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมงานมหิดลขึ้น โดยเป็นการออกซุ้มของแต่ละคณะมีการความรู้ด้านการดูแลสุขภาพให้กับผู้ที่สนใจ และการสมัครเข้าศึกษาต่อแก่นักเรียน และในครั้งนี้คณะเภสัชศาสตร์ได้นำบอร์ดความรู้สมุนไพรพื้นบ้านสาธารณสุขมูลฐาน การจัดกล่องยาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับภัยพิบัติต่างๆ การสาธิตวิธีการทำแป้งเย็น บอร์ดแสดงการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอย่างถูกต้อง ตลอดจนได้มีการนำเอาผลิตภัณฑ์ของคณะมาจำหน่ายภายในงาน
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชฯ ร่วมกิจกรรมงานมหกรรมหมอพื้นบ้านนานาชาติ ICETM 2011 ระหว่างวันที่ 24 - 28 สิงหาคม 2554 ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรมMinishowcheer ใน Concept ? Under My Umbrellar ? เพื่อฝึกการทำงานร่วมกันในชั้นปีและแสดงศักยภาพในการโชว์เชียร์ทำให้เป็นที่ประทับใจแก่นักศึกษารุ่นพี่ และมีการมอบเน็คไทน์และเข็มประจำคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ตลอดจนเลือกประธานเชียร์ของชั้นปี เพื่อมาทำงานด้านกิจกรรมเชียร์สืบทอดจากนักศึกษารุ่นพี่ต่อไป
-
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมแสดงความยินดีพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2554
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกถล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา และ คุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เลขานุการคณะฯ เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มสักการะพระบรมสาทิศลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ?พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย? เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2554 ซึ่งคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2554 ระหว่างวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ณ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play