-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รศ.ภก.โชคชัย วงศ์เจริญทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และ ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ได้ให้การต้อนรับ Dr.Min Wun ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อมาศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Training Program on Pharmacovigilance) ในระหว่างวันที่ 7- 17 กุมภาพันธ์ 2554 [ บุคลากร ]
-
คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ เภสัชกร เถกิง ลักษณาภิรักษ์ ได้บริจาคเงิน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของคณะฯ
-
-
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554
-
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้กลับมาแสดงมุทิตาจิตต่อคณะและคณาจารย์ โดยได้มอบเงินทุนของรุ่นจำนวนเงิน20,000บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาหอพักนักศึกษาให้ดี และรับประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้กับเพื่อนๆและคณาจารย์ บรรยากาศมีความอบอุ่นและผูกพันกัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมHome Coming Day เพื่อต้อนรับพี่บัณฑิตรุ่นที่ 42 มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการแสดงจากคณาจารย์ ตลอดจนการถ่ายภาพตามซุ้มต่างๆที่แต่ละชั้นปีจัดขึ้น บรรยากาศมีความสนุกสนาน อบอุ่นและผูกพันกัน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play