คณบดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รศ.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ร่วมพบปะและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และ Chia Nan University of Pharmacy and Technology ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 [ บุคลากร ]
-
-
-
-
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 21 ส.ค. 53 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์

ภายในงานมีการจัดซุ้มของแต่ละคณะ เพื่อแนะนำ คณะ การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะขแก่ผู้สนใจทั่วไป มีการแข่งขันตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับมัธยมศึกษาเพื่อชิงเงินรางวัล การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด ประกวดการเต้น ตลอดจนมีการให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และตรวจสุขภาพฟรี จากคณาจารย์และนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ
-
กิจกรรมเภสัชเทิดไท้ ปันน้ำใจให้น้อง
วันที่ 14 ส.ค. 53 ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 และปันน้ำใจให้น้องด้วยการมอบที่นอนให้น้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้ยาเบื้องต้นแก่ นักเรียน ชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
-
  อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ นำที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ Dr.Noah Metheny เข้าพบและร่วมหารือการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภส้ชกรรม รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 [ บุคลากร ]
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play