รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และบุคลากรคณะฯเข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและจุดเทียนชัยถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 79 พรรษา 12 สิงหาคม 2554 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2554
-
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานของศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร และพิพิธภัณฑ์พืชสมุนไพร (Herbarium)
เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคคลากรใก้มีความรู้เท่าทันต่อข้อมูลวิชาการต่างๆเกี่ยวกับสมุนไพรที่เป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง
ซึ่งเข้าเยี่ยมชมเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 54 นี้
-
-
-
บุคลากรคณะเภสัชศาสตร์รับตรวจสุขภาพ (เจาะเลือด,x-Ray) โดยคณะเทคนิคการแพทย์ และทดสอบสมรรถภาพทางร่างกาย โดยงานกีฬา กองกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จากนั้นร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ด้านสุขภาพ เรื่อง ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ใช้บ่อย โดย เภสัชกรหญิงรุ่งลักษณ์ จิรานุสรณ์กุล
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้จัดกิจกรรมFreshy Night ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เพื่อให้เกิดความผ่อนคลายจากการเรียน ภายในงานมีการแต่งกายชุดแฟนซี ในCocept ?The Ghost? มีการมอบตำแหน่งต่างๆที่เป็นที่สุดของชั้นปีจากปี2 แก่ปี 1 การแสดงจากสันทนาการของชั้นปีที่ 1 การมอบตำแหน่งดาวเทียม และการประกวดดาวเดือน เพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของคณะไปแข่งขันในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
หน่วยกิจการนักศึกษา และชมรมพุทธศิลป์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมรู้จักใจ รู้ใช้ชีวิต ในระหว่างวันที่ 14-18 กรกฎาคม 2554 โดยมีนักศึกษา คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมฝึกปฏิบัติธรรม เรียนรู้คำสอนต่างๆของพระพุทธเจ้า ฝึกเดินจงกลม นั่งสมาธิ ให้รู้เท่าทันจิต เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้เป็นทั้งคนดี มีความรู้ อยู่ดีมีสุข สามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่รอบด้าน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยใช้หลักธรรมคำสอนของศาสนาอย่างเหมาะสม
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play