กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 11 และ14-17 มิ.ย. 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์

เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในด้านการเรียนการสอน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักศึกษารุ่นพี่
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร การฝึกงานในแต่ละชั้นปี และการสอบใบประกอบวิชาชีพของชั้นปีที่ 5 จากคณาจารย์ และจริยาวัตรนักศึกษาโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการบรรยายความรู้เรื่องการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยจากหัวหน้าระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และทีมงาน
ฟุตบอลประเพณี วิศวะ-สวนดอก วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีวิศวะ-สวนดอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายด้วยการเล่นกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างการแข่งขันมีการแสดงของเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละคณะ เพื่อเพิ่มสีสันของการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันวิศวะ ชนะ สวนดอก 1 - 0
-
พิธีเปิดห้องเชียร์-มินิโชว์เชียร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเนคไทน์และตุ้งติ้งของคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมมินิโชว์เชียร์ เป็นการแสดงเชียร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเชียร์ในกิจกรรม Sport day ของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
-
-
-
กิจกรรมรับน้องรวม Freshy 53 เปิดเพนียดคล้องช้าง ลูกช้างจิตอาสาพัฒนาสังคม
วันที่ 5 มิ.ย. 2553 เวลา 7.30- 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้นักศึกษาน้องใหม่แต่ละคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ความรู้จักกัน ตลอดจนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีท่านคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
-
กิจกรรมลูกช้างปลอดอบายมุข-ค่ายเขียวมะกอกรวมใจ สร้างภูมิ(คุ้มกัน)ให้น้องใหม่ 27 -29 พ.ค. 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์อุทยานธรรมหมู่ที่ 2 ถนนคันคลอง ชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ และได้เรียนรู้การปรับตัวอย่างเหมาะสมในสังคม มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในสังคม และเกิดสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้น ระหว่างนักศึกษาใหม่กับ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนเกิดความสามัคคีในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นเดียวกันโดย สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ความร่วมมือกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play