กิจกรรมลูกช้างปลอดอบายมุข-ค่ายเขียวมะกอกรวมใจ สร้างภูมิ(คุ้มกัน)ให้น้องใหม่ 27 -29 พ.ค. 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์อุทยานธรรมหมู่ที่ 2 ถนนคันคลอง ชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ และได้เรียนรู้การปรับตัวอย่างเหมาะสมในสังคม มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในสังคม และเกิดสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้น ระหว่างนักศึกษาใหม่กับ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนเกิดความสามัคคีในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นเดียวกันโดย สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ความร่วมมือกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
รับน้องสนภท.ณ ม.มหิดล –รับน้องรถไฟ สถานีรถไฟรังสิต
เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์และสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพร้อมกัน ส่วนกิจกรรมรับน้องรถไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้น้องๆได้รู้จักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปปรับตัวในการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัยไว้ให้คงอยู่สืบไป
-
-
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร

เรื่อง global Management for CV Protection

ณ ห้องจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

จัดโดย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

วิทยากร : อาจารย์ นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร. สุระรอง ชินวงศ์
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มช.
-
รศ.รวรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ใช้ลูกประคบอย่างไรให้ได้ผล”โดยศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือและภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องพุทธชาต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.อรวรรณ กล่าวว่า การใช้ลูกประคบในการดูแลสุขภาพ เป็นภูมิปัญญาล้านนาที่มีการพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสดีที่จะมีการทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการใช้ลูกประคบ ควบคู่กับการนวดเพื่อการดูแลสุขภาพจากอาการปวดเมื่อย และอาการ office syndrome

ผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร อสม.และผู้นำชุมชน ซึ่งได้มีการประเมินอาการตนเองในเบื้องต้น พบว่ามีอาการจากการทำงาน เช่น ปวดคอ ปวดข้อมือ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดต้นแขน นิ้วล๊อค เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด กล่าวว่า เป็นภาวะของการทำงานที่มีส่วนสัมพันธ์กัน คือ พฤติกรรม หรือลักษณะการทำงาน ภาวะจิตใจหรือภาวะเครียด และ การรับประทานอาหาร ซึ่งการแก้ไขเพื่อการบรรเทาอาการปวดเมื่อยต้องสร้างความสมดุลย์ ควบคู่กันไป

การปรับพฤติกรรมและการแก้ไขอาการนั้นรศ.พาณี และอาจารย์ไชยยงค์ ธรรมรัตน์ ได้ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเรียนรู้การแก้ไขบรรเทาอาการโดย 3 วิธี คือ (1)การใช้ลูกประคบตามอาการอย่างถูกต้อง โดยเน้นย้ำถึงความเข้าใจสรรพคุณของลูกประคบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้ฝึกทำลูกประคบตามมาตรฐานสูตรล้านนา (2)วิธีการนวดตนเอง และการบริหารร่างกายแก้ไขอาการแต่ละอาการอย่าง (3) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย และสภาวะของร่างกาย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมลูกประคบ เป็นกิจกรรมหลากหลายคือมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดแสดงประวัติลูกประคบ การอบรมผู้ประกอบการโดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 13 พฤษภาคม) และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
สำหรับนิทรรศการจะจัดแสดง ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 และหากมีผู้สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลูกประคบหรืออาการ office syndrome สามารถสอบถามได้ที่ 05394356 หรือ pharpost@gmail.com
ขอขอบคุณคณบดี ผู้เข้าร่วมเสวนาและทีมดำเนินงานทุกท่าน

-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play