-
-
-
สโมสรนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรฯขึ้นเพื่อให้คณะทำงานได้กำหนดแนวทางการทำงานร่วมกันให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์ของคณะ เรียนรู้การทำรายงานกิจกรรมของนักศึกษา เสริมสร้างทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่นและสร้างความสัมพันธ์อันดีในหมู่คณะ
ชมรมอาสาพัฒนา สโมสรนักศึกษา ได้จัดค่ายอาสาพัฒนาขึ้นเพื่อนักศึกษาได้ฝึกประสบการณ์ก่อนออกปฏิบัติวิชาชีพในชุมชน และได้เรียนรู้วิธีการส่งเสริมสุขภาพและมีทัศนคติที่ดีและถูกต้องในการส่งเสริมสุขภาพแบบพึ่งตนเองได้ ตลอดจนเผยแพร่ประโยชน์ของสมุนไพรต่างๆให้แก่คนในชุมชน
-
-
-
หน่วยกิจการนักศึกษาได้จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศประจำปีการศึกษา 2553 ในวันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องบรรยายกระถินณรงค์ มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมงานในที่ทำงานใหม่ และเสริมทักษะชีวิตในด้านต่าง ๆ ให้กับนักศึกษาให้สำเร็จเป็นเภสัชกรที่มีความรู้ ทราบถึงจรรยาบรรณวิชาชีพเภสัชกรรม และเป็นเภสัชกรที่สมบูรณ์ โดยได้เชิญวิทยากรที่มีความรู้ความสามารถ จำนวน 3 ท่าน ได้แก่ พระวิชิต ธมฺมชิโต บรรยายเรื่อง ธรรมะกับการพัฒนาชีวิตตามวิถีเภสัชกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณา ศรีวิริยานุภาพ จาก คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำแหน่ง รองผู้จัดการแผนงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ บรรยายเรื่องเรียนรู้จรรยาบรรณวิชาชีพจากกรณีปัญหาที่เกิดขึ้นจริง และผศ.ดร. ภก. ปรีชา มนทกานติกุล ผู้แทนสภาเภสัชกรรมได้มาบรรยายบทบาทเภสัชกรรมและทำพิธีมอบพระไภสัชคุรุไวฑูรยประภาตถาคตแก่ท่านคณบดีเพื่อมอบแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตต่อไป
กิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องกระถินณรงค์ และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 ณ โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์
หน่วยกิจการนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้และประสบการณ์ที่ดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 วันศุกร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ห้องกระถินณรงค์ และกิจกรรมศิษย์เก่าพบปะสังสรรค์นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 ณ โรงอาหารคณะเภสัชศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก ภก.ทวีศักดิ์ สีทองสุรภณา มาบรรยายเรื่อง

ภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสู่ความสำเร็จ แก่นักศึกษา และในช่วง13.00-16.30 น. เป็นช่วงแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากศิษย์เก่าจำนวน 6 ท่าน เพื่อให้นักศึกษาได้มีข้อมูลและแนวทางที่จะออกไปประกอบอาชีพที่เหมาะสมกับตนเอง ตลอดจนช่วงเวลา 17.00-20.00 น. มีการเลี้ยงสังสรรค์จากศิษย์เก่าเพื่อแสดงความยินดีแก่นักศึกษาชั้นปีที่5,6 ที่จะสำเร็จการศึกษาปี 2553 นี้

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play