นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้เข้าพิธีมอบเสื้อกาวน์ ในวันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2554 ณ ห้องกระถินณณงค์ โดยมีท่านคณบดี เหล่าคณาจารย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 1,2และชั้นปีที่ 4 ร่วมแสดงความยินดีแก่นักศึกษาในครั้งนี้ และในกิจกรรมมีการกล่าวคำปฎิญาณของนักศึกษาเภสัชศาสตร์และร้อเพลงมงคลนามเพลงประจำวิชาชีพเภสัชกรรมร่วมกัน
ประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฎิบัติงานของสโมสรนักศึกษา วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554
สโมสรนักศึกษา ปีการศึกษา 2553 ได้จัดกิจกรรมประเมินผลการทำงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานของสโมสรเพื่อสรุปการทำงานที่ผ่านมาและส่งมอบการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี 2554 โดยมีผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เจ้าหน้าที่หน่วยกิจการนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมและคอยให้ข้อมูลที่จำเป็นในการทำงานแก่สโมสรนักศึกษาปี2554 ในครั้งนี้
การประชุมวิชาการ การศึกษาต่อเนื่องด้านเภสัชศาสตร์ สำหรับเภสัชกรปี 2554
UPDATE IN CARDIOMETABOLIC TRENDS 2011
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2554
-
รางวัลชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา2553
ชื่อเรื่อง : นวัตกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ยาในคนตาบอด
ชื่อผู้ศึกษา : นางสาวพรัญฐา จงจำรัสพันธ์ 501012042
นางสาวรุจิศา ทรงไตรจักร 501012051
อาจารย์ที่ปรึกษา: อาจารย์ ภก. ธวัชชัย เหลืองโสภาพรรณ

รางวัลรองชนะเลิศ
ปัญหาพิเศษ : ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2553
ชื่อเรื่อง : การพัฒนาฐานข้อมูลรูปแบบเว็บสำหรับยารักษาภาวะความดันโลหิตสูงที่ผลิตในประเทศไทย
ชื่อผู้ศึกษา : นายศุภสิทธิ์ สื่อรุ่งเรือง 501010097
นายสถิตคุณ คำอุ่น 501010100
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ภก.สกนธ์ สุภากุล
อาจารย์ ภญ.ภูริดา เวียนทอง
-
-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ โดยท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รศ.ภก.โชคชัย วงศ์เจริญทรัพย์ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และ ดร.ภญ.กรรณิกา เทียรฆนิธิกูล ได้ให้การต้อนรับ Dr.Min Wun ผู้รับทุนจากองค์การอนามัยโลก เพื่อมาศึกษาดูงาน ในหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านยา (Training Program on Pharmacovigilance) ในระหว่างวันที่ 7- 17 กุมภาพันธ์ 2554 [ บุคลากร ]
-
คณะเภสัชศาสตร์ ขอขอบพระคุณ เภสัชกร เถกิง ลักษณาภิรักษ์ ได้บริจาคเงิน จำนวนเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การศึกษาของคณะฯ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play