-
คณบดี รองศาสตราจารย์วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล, อ.ดร.ดรุณี หงษ์วิเศษ และอ.ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ได้ให้การต้อนรับผู้แทนคณบดี Assoc.Prof.Dr. Daryano Hadi Tjahjono และคณะผู้บริหารจาก School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30-17.00 น.
วิทยากร ผู้อำนวยการกองคลังบริหารงานบุคคล (คุณเฉลิมเกรียติ ณ ปั่น) ได้ให้ข้อมูลและถามตอบเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ
-
Minishowcheer RX47 วันที่ 18 ก.ค. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์
กิจกรรมโชว์เชียร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เป็นกิจกรรมที่แสดงถึงความสามัคคี การใช้ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการฝึกทำงานร่วมกันออกมาเป็นการแสดงที่สวยงามให้นักศึกษาชั้นปีอื่นๆ ได้ชม และมีการเลือกประธานเชียร์ของชั้นปีเพื่อทำหน้าที่สืบทอดกิจกรรมห้องเชียร์ของคณะเภสัชศาสตร์ต่อไป

-
-
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร

เรื่อง Update on oral Contraceptives and The New Progestogen: Norgestimate และ Pain Management

ณ Convention hall 1 ชั้น 4 โรงแรมเลอ เมอริเดียน ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม 2553

จัดโดย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และบริษัท แจนเซ่น ซีแลก/บริษัท ดีเคเอสเอช (ประเทศไทย) จำกัด

วิทยากร : รองศาสตราจารย์ นพ. อรรณพ ใจสำราญ
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: อาจารย์ ภก. ธนรัตน์ สรวลเสน่ห์
ภาควิชาเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play