-
-
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีแสดงความยินดีแก่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 45 โดยมีคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจากส่วนราชการต่างๆ ร่วมแสดงความยินดี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2554
-
บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ ได้กลับมาแสดงมุทิตาจิตต่อคณะและคณาจารย์ โดยได้มอบเงินทุนของรุ่นจำนวนเงิน20,000บาท เพื่อใช้ในกิจกรรมนักศึกษาและพัฒนาหอพักนักศึกษาให้ดี และรับประทานอาหารร่วมกัน ตลอดจนพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานของตนเองให้กับเพื่อนๆและคณาจารย์ บรรยากาศมีความอบอุ่นและผูกพันกัน
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-5 ได้รวมตัวกันจัดกิจกรรมHome Coming Day เพื่อต้อนรับพี่บัณฑิตรุ่นที่ 42 มีการรับประทานอาหารร่วมกัน มีการแสดงจากนักศึกษาแต่ละชั้นปี และการแสดงจากคณาจารย์ ตลอดจนการถ่ายภาพตามซุ้มต่างๆที่แต่ละชั้นปีจัดขึ้น บรรยากาศมีความสนุกสนาน อบอุ่นและผูกพันกัน
-
-
-
เนื่องในโอกาสที่ เภสัชกรพิพิธ อเนกนิธิ นักศึกษาเก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2553 นั้น

ในการนี้ คณะฯ จึงเรียนเชิญ เภสัชกรพิพิธ อเนกนิธิ ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านประสบการณ์การทำงาน และมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในด้านบริหารจัดการทางธุรกิจ เป็นวิทยากรในการบรรยายพิเศษ เรื่อง "เรื่อง Life Long Learning เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบัน" ในวันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2554 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้องพุทธชาด ให้แก่คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษาชั้นปีที่ 5,6 และผู้ที่สนใจ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play