คณะเภสัชศาสตร์ ได้ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก University of Tennessee ระหว่างวันที่ 2-28 มกราคม 2554 เพื่อเดินทางมาศึกษาดูงานทางด้านบริบาลเภสัชกรรม ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

กลุ่มที่ 1 วันที่ 2-16 มกราคม 2554
Ms.Amber Mynakha และ Ms.Cynthie Wong

กลุ่มที่ 2 วันที่ 16-28 มกราคม 2554
Ms.Lauralee Gordon และ Ms.Whitney Holmes
นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม Bynior เพื่อเป็นการเลี้ยงอำลานักศึกษาชั้นปีที่ 5 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาโดยมีท่านคณบดีและคณาจารย์มาร่วมแสดงความยินดี และมีการแสดงจากคณาจารย์ นักศึกษาแต่ละชั้นปีและร่วมกันถ่ายภาพอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง ในวันอาทิตย์ที่ 16 ม.ค. 54 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ
ภก. ไชยเสน พิศาลวาเลิศ กรรมการผู้จัดการบริษัทProfascino จำกัด ได้มาประชาสัมพันธ์บริษัทให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 5 ณ ห้องผักเสี้ยว 212 คณะเภสัชศาสตร์ และมอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ห้องประชุม 1 คณะเภสัชศาสตร์จำนวน 20 ทุน ทุนละ10,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 200,000 บาท เพื่อเป็นการแสดงมุทิตาจิตแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สสี ปันยารชุน เนื่องในโอกาสครอบรอบ 84 ปีโดยมีท่านคณบดีรองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ภญ. ชบาไพร โพธิ์สุยะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ. สุพร จารุมณี และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล เข้าร่วมพิธีมอบทุนเพื่อเป็นเกียรติแก่นักศึกษาในครั้งนี้

นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ได้จัดกิจกรรม ThankMore เพื่อเป็นการขอบคุณนักศึกษารุ่นพี่ทุกชั้นปีที่ได้ดูแลให้ความช่วยเหลือตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งเรื่องการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆ ภายในงานมีการเลี้ยงอาหารและการแสดงจากนักศึกษาปี 1 บรรยากาศมีความสนุกสนานและเป็นกันเอง
ค่ายมหิดล
วันที่ 8-9 ม.ค.54 ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด ตำบาลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่
นักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพประกอบไปด้วย คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์และคณะเทคนิคการแพทย์ ได้รวมตัวกันบำเพ็ญประโยชน์แก่ชุมชน ณ โรงเรียนบ้านแม่งูด ตำบาลนาคอเรือ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้จัดกิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ และมีคณาจารย์จาก 6 คณะมาช่วยดูแลนักศึกษาในการทำกิจกรรมตรวจสุขภาพให้กับคนในชุมชน
การประชุมวิชาการเชิงปฎิบัติการเรื่อง Intensive Anticoagulation Training Program 2011 ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2554 จัดโดยสมาคมเภสัชกรรม โรงพยาบาล(ประเทศไทย)ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ฝ่ายเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และสำนักบริการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ร่วมกับชมรมศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการ ปันน้ำใจต้านภัยหนาว ประจำปี 2553 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมอบผ้าห่ม เสื้อกันหนาว อุปกรณ์การเรียนการสอน เครื่องกีฬา เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ ฯลฯ ให้แก่ โรงเรียนยางเปา อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนวัดป่าข่อยใต้ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันศกร์ที่ 17 ธันวาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มช.

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play