Freshy Night วันที่ 7 ก.ค. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์
เป็นกิจกรรมประกวดดาว-เดือน และการประกวดตำแหน่งต่างๆภายในรุ่นของนักศึกษาชั้นปีที่ 1มีการแสดง และการเล่นดนตรีเพื่อให้นักศึกษาได้คลายเครียดจากการเรียนและการทำกิจกรรมต่างๆที่ผ่านมา
เป็นกิจกรรมอนุรักษ์ ทำนุบำรุงศิลปะ เผยแพร่วัฒนธรรมล้านนา และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ ของนักศึกษา คณาจารย์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ตลอดจนเป็นการต้อนรับและรับขวัญนักศึกษาใหม่เข้าสู่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการทำพีธีเรียกขวัญ การผูกข้อมือให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 การรับประทานอาหารร่วมกันแบบโตกตามประเพณีของล้านนาและการแสดงต่างๆที่สวยงามจากนักศึกษาทุกชั้นปี
รองศาสตราจารย์ ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา ร่วมกันหล่อเทียนพรรษา ในวันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม 2553 เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากร พนักงาน เจ้าหน้าที่และนักศึกษาร่วมอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม และคณะเภสัชศาสตร์จะนำเทียนร่วมพิธีสมโภช ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2553 ทั้งนี้ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะนำเทียนไปถวายที่ สถานธรรมห้วยผาพูล ตำบลโป่งแยง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2553 ต่อไป
-
ทางสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 20 คณะ 1 วิทยาลัย จัดกิจกรรมประเพณีรับน้องขึ้นดอยไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่นักศึกษาใหม่ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษารุ่นพี่และรุ่นน้อง อีกทั้งเป็นการดำรงไว้ซึ่งประเพณี อันดีงามที่แสดงถึงเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมเดินกับผู้บริหารของมหาวิทยาลัยและคณบดีแต่ละคณะ และเมื่อลงดอยเสร็จแล้วทางสโมสรนักศึกษาเภสัชศาสตร์ได้จัดกิจกรรมพี่น้องสัมพันธ์ มีการแสดงจากนักศึกษาปี 1 การคล้องพวงมาลัยจากคณาจารย์ให้นักศึกษาปี 5 การผูกข้อมือให้นักศึกษาปี 1 และการรับประทานอาหารร่วมกัน
รองศาสตราจารย์ ภญ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ได้ให้เกียรติมอบทุนการศึกษาเภสัชกรหญิง จงจินต์ ทองวานิช แก่นักศึกษาเภสัชศาสตร์ โดยมีรองศาสตราจารย์ ภญ. ชูเพ็ญ วิบุลสันติ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อำไพ พฤติวรพงศ์กุล เป็นผู้ร่วมพิธีในวันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม 2553 เวลา 11.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ ซึ่งนักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้ได้แก่

1. นายจิตริน จิตะนาวิน รหัสประจำตัว 491010125 ชั้นปีที่ 5 ได้รับทุนมูลค่า 40,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

2. นายวีระ ชุติพงษ์ไพโรจน์ รหัสประจำตัว 501010158 ชั้นปีที่ 4 ได้รับทุนมูลค่า 36,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)

3. นายกฤษณะ แซ่บู๊ รหัสประจำตัว 511010110 ชั้นปีที่ 3 ได้รับทุนมูลค่า 30,000.- บาท (ต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษา)
-
คณะกรรมการฯประกอบไปด้วย
1. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (ประธานฯ)
2. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ (กรรมการฯ)
3. ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ (กรรมการฯ)
4. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (กรรมการฯ)
คณะกรรมการฯประกอบไปด้วย
1. รศ.นพ.จิตเจริญ ไชยาคำ (ประธานฯ)
2. รศ.น.สพ.ดร.เลิศรัก ศรีกิจการ (กรรมการฯ)
3. ผศ.ดร.ประภาส โพธิ์ทองสุนันท์ (กรรมการฯ)
4. อ.นิตยา สุวรรณรัตน์ (กรรมการฯ)
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาชั้นปีที่ 2-5 วันที่ 11 และ14-17 มิ.ย. 2553 ณ ห้องกระถินณรงค์

เป็นกิจกรรมที่ให้ข้อมูลแก่นักศึกษาในด้านการเรียนการสอน โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการและนักศึกษารุ่นพี่
การประกันคุณภาพการศึกษา โดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประกันคุณภาพและพัฒนาบุคลากร การฝึกงานในแต่ละชั้นปี และการสอบใบประกอบวิชาชีพของชั้นปีที่ 5 จากคณาจารย์ และจริยาวัตรนักศึกษาโดยผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ตลอดจนการบรรยายความรู้เรื่องการขับขี่ยานพาหนะด้วยความปลอดภัยจากหัวหน้าระบบการแพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลนครพิงค์เชียงใหม่ นายแพทย์ธีรวุฒิ โกมุทบุตร และทีมงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play