ฟุตบอลประเพณี วิศวะ-สวนดอก วันที่ 23 มิ.ย. 53 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สโมสรนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกับสโมสรนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันจัดกิจกรรมฟุตบอลประเพณีวิศวะ-สวนดอก เพื่อเป็นการเสริมสร้างสุขภาพร่างกายด้วยการเล่นกีฬาและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาผ่านการทำงานร่วมกัน ซึ่งการแข่งขันฟุตบอลในครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 ระหว่างการแข่งขันมีการแสดงของเชียร์ลีดเดอร์ของแต่ละคณะ เพื่อเพิ่มสีสันของการแข่งขัน สรุปผลการแข่งขันวิศวะ ชนะ สวนดอก 1 - 0
-
พิธีเปิดห้องเชียร์-มินิโชว์เชียร์ วันที่ 13 มิ.ย. 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ เพื่อมอบเนคไทน์และตุ้งติ้งของคณะให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ให้เกิดความภาคภูมิใจในการเป็นนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส่วนกิจกรรมมินิโชว์เชียร์ เป็นการแสดงเชียร์ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ดูเพื่อเป็นแนวทางในการทำการเชียร์ในกิจกรรม Sport day ของมหาวิทยาลัยในภาคเรียนที่ 2 ต่อไป
-
-
-
กิจกรรมรับน้องรวม Freshy 53 เปิดเพนียดคล้องช้าง ลูกช้างจิตอาสาพัฒนาสังคม
วันที่ 5 มิ.ย. 2553 เวลา 7.30- 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้นักศึกษาน้องใหม่แต่ละคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ความรู้จักกัน ตลอดจนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีท่านคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
-
กิจกรรมลูกช้างปลอดอบายมุข-ค่ายเขียวมะกอกรวมใจ สร้างภูมิ(คุ้มกัน)ให้น้องใหม่ 27 -29 พ.ค. 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์อุทยานธรรมหมู่ที่ 2 ถนนคันคลอง ชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ และได้เรียนรู้การปรับตัวอย่างเหมาะสมในสังคม มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในสังคม และเกิดสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้น ระหว่างนักศึกษาใหม่กับ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนเกิดความสามัคคีในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นเดียวกันโดย สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ความร่วมมือกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
รับน้องสนภท.ณ ม.มหิดล –รับน้องรถไฟ สถานีรถไฟรังสิต
เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์และสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพร้อมกัน ส่วนกิจกรรมรับน้องรถไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้น้องๆได้รู้จักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปปรับตัวในการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัยไว้ให้คงอยู่สืบไป

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play