อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ จากภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตว์แพทย์และสัตว์แพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตว์แพทย์ มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้แบบบูรณาทางการด้านสมุนไพร โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม เป็นผู้บรรยาย และนำเยี่ยมชมห้องผลิตยาแผนโบราณ คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ แนะนำพิพิธภัณฑ์สมุนไพร และคุณสัมพันธ์ วงศ์เทพ แนะนำการใช้สมุนไพรรักษาโรคและเสริมภูมิต้านโรคให้กับสัตว์ ซึ่งมีการนำตัวอย่างสมุนไพรสด มาแสดงเป็นตำรับสำหรับสัตว์ เช่น ตำรับสมุนไพรสำหรับช้าง ,ม้า,สุกร,โค,กระบือและไก่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการซักถามรายละเอียด ในโอกาสนี้ อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ กล่าวว่า ในการมาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทำให้การนักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นของจริง แม้ว่าบางส่วนจะเป็นสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในคน แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้นำไปบูรณาการต่อไป และส่วนที่เป็นสมุนไพรสำหรับสัตว์โดยตรงมีความน่าสนใจมาก
-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.วัชรี เนติสิงหะ) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รศ. ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม (รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล) และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tay Nguyen University ประเทศเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 [ บุคลากร ]
-
-
-
  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์วัชรี เนติสิงหะ) พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา) เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบป้ายเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ และคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ .. [ บุคลากร ]
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รองศาสตราจารย์วัชรี เนติสิงหะ) พร้อมด้วย รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) และ หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (รองศาสตราจารย์ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา) เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ รับมอบป้ายเครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ และคอมพิวเตอร์พร้อมซอฟท์แวร์ สำหรับการดำเนินโครงการเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และบ่มเพาะวิสาหกิจ (TLOUBI Network) เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ โดยมีผู้จัดการหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - TLOUBI (คุณปัญญา สันติภราภพ) เป็นผู้ส่งมอบอุปกรณ์ดังกล่าว เมื่อพุธวันที่ 9 ธันวาคม 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์

โดย TLOUBI Network เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ จะมีหน้าที่ให้บริการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรข้างเคียงจากคลังข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก ในกรณีที่อาจารย์มีความประสงค์จะยื่นขอจดสิทธบัตร หรือมีความสนใจในการทำวิจัยเพื่อต่อยอดจากผลงานวิจัยที่มีการจดสิทธิบัตรแล้ว รวมทั้งเป็นหน่วยงานที่จะประสานกับ TLOUBI เพื่อการยื่นขอจดสิทธิบัตรในส่วนของคณะเภสัชศาสตร์อีกด้วย
-
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดีพร้อมด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงงาน บุคคลกร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล/จุดเทียนชัยถวายพระพร และถวายสัตย์ปฏิญาณ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา 5 ธันวามหาราช ประจำปี 2552 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2552
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play