-
แสดงเจตนารมณ์คัดค้านการประชุม TABINFO 2009 ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 9 พ.ย. 2552
-
-
รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ .ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล และบุคลากรห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน โครงการการจัดระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับ การจัดระบบห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัยของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมในดูแลสิ่งแวดล้อมต่อสังคมเกี่ยวกับกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play