กีฬาเภสัชสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 วันที่ 19-22 ต.ค. 53 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกีฬาเภสัชสัมพันธ์ครั้งที่ 23 ณ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก โดยใช้ชื่องานในครั้งนี้ว่า “โกร่งประชันเกมส์ เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้กิจกรรมการสร้างเสริมสุขภาพผ่านการแข่งขันกีฬา การสร้างเครือข่ายของวิชาชีพ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้างชื่อเสียงให้กับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณบดีรับมอบเงินบริจาค จากศิษย์เก่ารุ่น 27(รุ่นก้าว) รหัส 3310... จำนวน 10,000 บาท ในวันที่ 26 ตุลาคม 2553

เพื่อสนับสนุนในการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน ให้แก่รุ่นน้องเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป
ขอแสดงความยินดีแก่ ศาสตราจารย์ ดร. ภญ. อรัญญา มโนสร้อย ที่ได้รับรางวัล 2010 FAPA Ishidate Awards จัดโดย The FEDERATION OF ASIAN PHARMACEUTICAL ASSOCIATIONS (FAPA) ซึ่งได้รับการพิจารณารางวัลในสาขาเภสัชอุตสาหกรรม (Pharmaceutical Industry) ในการประชุมวิชาการนานาชาติทางเภสัชกรรม The 23rd Federation of Asian Pharmaceutical Associations Congress (FAPA 2010) ณ เมืองไทเป ประเทศไตหวัน ซึ่งจะมีพิธีมอบรางวัลในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2553
-
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ได้ให้การต้อนรับ Ms.Aishath Ibrahim เจ้าหน้าที่บริหารงานขององค์การอาหารและยา จากประเทศมัลดัฟส์ เพื่อศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2553 เวลา 09.00-11.00 น.
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play