วันที่ 2 มิถุนายน 2562 ในโอกาสอันเป็นสิริมงคลที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมีอายุครบ 55 ปี ในปี พ.ศ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกันจัดงานพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต ขนาดหน้าตัก 35 นิ้ว และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ ขนาดหน้าตัก 19 นิ้ว หล่อทองเหลืองและลงลักปิดทอง ณ วัดผาลาด (สกทาคามี) อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เพื่อประดิษฐาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีพระเทพปริยัติมงคล (หลวงปู่โอภาส) เจ้าอาวาสวัดจองคำ อ.งาว จ.ลำปาง เป็นประธานพิธีฝ่ายสงฆ์
ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดี: รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาวิชาการคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปี 2562 เมื่อวันพุธที่ 22 - พฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ เชียงใหม่ ซึ่งมีอาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรมและภาควิชาบริบาลเภสัชกรรมเข้ารร่วมการสัมมนาดังกล่าว
วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ (เรียนรู้ก้าวสู่บ้านใหม่) ประจำปี 2562 ให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัยที่ได้รับการบรรจุ ตั้งแต่กันยายน 2561 ถึงพฤษภาคม 2562 จำนวน 15 คน ประกอบด้วย พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ จำนวน 8 คน และพนักงานส่วนงาน จำนวน 7 คน แบ่งเป็นสายวิชาการ จำนวน 1 คน และสายสนับสนุน จำนวน 14 คน
โดยกิจกรรมมีการบรรยายเกี่ยวกับทิศทางของคณะเภสัชศาสตร์, การกำกับและพัฒนาคุณภาพขององค์กร การให้ความรู้ด้านวัฒนธรรมองค์กรและระเบียบข้อบังคับสิทธิประโยชน์ และการนำเสนอ กฎ/ระเบียบ/แนวปฏิบัติ ของหน่วยงาน โดยการนำเสนอของท่านคณบดี ผู้บริหาร และหัวหน้าหน่วยงาน
วันที่ 25 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์ รองคณบดีฝ่ายแผนงานและพัฒนาคุณภาพ พร้อมด้วยคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน์ เป็นตัวแทนคณะเภสัชศาสตร์ เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 10 เมษายน 2562 รองศาสตราจารย์ ภญ.ชบาไพร โพธิ์สุยะ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และพันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ ตัวแทนศิษย์เก่าเภสัชศาสตร์ รุ่น 21 (โดดเด่น) ได้มอบเงินบริจาคเพื่อร่วมทำบุญหล่อพระพุทธรูปประจำคณะฯ พระไภษัชยคุรุไวฑูรยประภาตถาคต และรูปหล่อหมอชีวกโกมารภัจจ์ จำนวน 99,999 บาท โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ เป็นผู้รับมอบ

พร้อมกันนี้ พันเอกพิเศษหญิง ภญ.จันทร์ทิพย์ เชาวน์ไกลวงศ์ จะได้นำทองคำแท้ส่วนหนึ่งมาร่วมหล่อพระพุทธรูป ในวันที่มีพิธีเททองหล่อพระด้วย

คณะเภสัชศาสตร์ จึงขออนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้
พิธีทำบุญครบรอบ 55 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเภสัชศาตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2562
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบวันคล้ายวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ วันที่ 25 มีนาคม 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ พร้อมหัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน และบุคลากรคณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับคณะผู้เยี่ยมชมศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงาน เรื่องการจัดการความรู้ (KM) จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธ์ ประสิทธิ์วัฒนเสรี รองคณบดีฝ่ายแผนและพัฒนาองค์กร และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 คณะเภสัชศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ การจัดการความรู้ของคณะเภสัชศาสตร์ งานนโยบายและแผนและพัฒนาคุณภาพการศึกษา และงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และผลงานที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีของคณะฯ จำนวน 8 ผลงาน

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play