คณบดีคณะเภสัชศาสตร์และรองคณบดีฝ่ายวิชาการร่วมรับโทรศัพท์ ในรายการ "สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อนาทีชีวิต ผู้ป่วยวิกฤต"

เพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระราชธิดาแห่งวงการแพทย์แผนปัจจุบัน และการสาธารณสุขไทย และเผยแพร่ทางโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ ในวันอังคารที่ 21 กันยายน 2553 เวลา 22.15 - 24.00 น.
-
Pharmacy Singing Contest วันที่ 9 ก.ย. 53 ณ ห้องกระถินณรงค์
ชมรมดนตรีสากล สโมสรนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมประกวดร้องเพลงขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีความสนุกสนาน ผ่อนคลายความเครียดจากการเรียน-การสอบ และเป็นการให้นักศึกษาได้กล้าคิด กล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสม ตลอดจนเพื่อเป็นการหาตัวแทนของคณะเพื่อเข้าร่วมประกวดดนตรีในระดับมหาวิทยาลัยต่อไป
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play