ภญสมฤดี พ่วงเชย (ศิษย์เก่ารุ่นรหัส 26..) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ เป็นประธานชมรมจิตต์วิวัฒน์ เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชน ร.พ. บรรพตพิสัย
ได้ดำเนินการโคงการ " คืนความผาสุกสู่ชุมชน" ซึ่งได้รับรางวัลระดับเขต จากชมรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระวรวงศ์เธอโสมสวลี
ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อ 9 สิงหาคม 2552
-
ความเป็นมาวันมหิดล http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/24%20September/Mahidol.html
  ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร เรื่อง การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยทางเดินหายใจอย่างสมเหตุสมผล และการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาจาก GMP สู่ PIC/s นั้นอย่างไร....? ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 [ บุคลากร ]
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด
-
ภกญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ เภสัชกรยิปซี นักศึกษาเก่าคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (รหัส 13) อดีตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา องค์การเภสัชกรรม ได้รับรางวัลแมกไซไซ สาขาบริการสาธารณะ ประจำปี 2552 จาก มูลนิธิแม็กไซไซ ในฐานะเป็นผู้คิดค้นยาต้านไวรัสเอดส์รวมเม็ดเพื่อช่วยเหลือประชาชนในประเทศต่าง ๆ โดยเฉพาะในแอฟริกา โดยเข้ารับรางวัลเมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2552 ณ ประเทศฟิลิปปินส์

ภกญ.ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ผู้คิดค้นยาต้านไวรัสรวมเม็ด และนำความรู้วิชาชีพเภสัชกรรมไปทำงานในแถบแอฟริกาด้วยความเชื่อในสิทธิการเข้าถึงยาของมนุษยชาติ เป็นศิษย์เก่า ดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ รุ่นที่ 7 นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2541 และได้รับมอบปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในปี 2549 นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลมากมายทั่วโลก เช่น รางวัล Gobal Scientist Award 2004 หรือรางวัลในประเทศไทย เช่น รางวัลพลเมืองคนกล้า ซึ่งหากจะนับรางวัลที่ได้รับจากทั่วโลกแล้ว เรียกได้ว่านับไปไม่ถ้วน แต่ละรางวัลก็แสดงถึงคุณค่าความดีงาม ความรู้ ความสามารถของ ภกญ.ดร.กฤษณา ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และเป็นแบบอย่างที่ดีของการช่วยเหลือสังคม

-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play