-
-
  ศ.ดร.ภญ.อรัญญา และ ศ.ดร.จีรเดช มโนสร้อย ให้สัมภาษณ์ Ms.Daniela Rink, German expert on innovation system/promotion จาก German Technical Cooperation (GTZ) และ Ms.Uraiwan Assavavichai ผู้ประสานงาน GTZ เกี่ยวกับโครงการวิจัยระหว่าง มช. กับ Berlinger Ingelheim ทั้งนี้เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทย และ สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2553 เวลา 11.00-12.00 น. [ บุคลากร ]
-
-
หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับเครือข่ายหน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และการบ่มเพาะวิสาหกิจ เครือข่ายคณะเภสัชศาสตร์ ได้จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง พบตัวแทนสิทธิบัตร และการร่างสิทธิบัตรด้านเภสัชศาสตร์ จำนวน 2 ครั้ง โดยมีวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รองผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา ฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และตัวแทนสิทธิบัตร สำนักสิทธิบัตร กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
ครั้งที่ 1: วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน 2553 ณ ห้องดอยคำ โรงแรม Kantary Hills ถนนนิมมานเหมินทร์ จังหวัดเชียงใหม่


ครั้งที่ 2: วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2553 ณ ห้องประชุม 2 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  คณบดี รศ.ภญ.วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม รศ.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ร่วมพบปะและเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะเภสัชศาสตร์ และ Chia Nan University of Pharmacy and Technology ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2553 [ บุคลากร ]
-
-
-
-
กิจกรรมวันมหิดล วันที่ 21 ส.ค. 53 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นกิจกรรมร่วมกัน ระหว่าง 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ และคณะพยาบาลศาสตร์

ภายในงานมีการจัดซุ้มของแต่ละคณะ เพื่อแนะนำ คณะ การเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆ ภายในคณะขแก่ผู้สนใจทั่วไป มีการแข่งขันตอบคำถามด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับมัธยมศึกษาเพื่อชิงเงินรางวัล การประกวดวงดนตรีต้านยาเสพติด ประกวดการเต้น ตลอดจนมีการให้คำแนะนำวิธีการดูแลสุขภาพ และตรวจสุขภาพฟรี จากคณาจารย์และนักศึกษา 6 คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play