-
กิจกรรมเภสัชเทิดไท้ ปันน้ำใจให้น้อง
วันที่ 14 ส.ค. 53 ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า บ้านสันเกี๋ยง ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 12 สิงหาคม 2553 และปันน้ำใจให้น้องด้วยการมอบที่นอนให้น้อง พร้อมทั้งให้ความรู้เรื่องการใช้ยาเบื้องต้นแก่ นักเรียน ชาวบ้าน ณ ศูนย์การเรียนรู้สมเด็จย่า อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
-
  อ.ดร.เพ็ญกาญจน์ กาญจนรัตน์ นำที่ปรึกษากฎหมายด้านทรัพย์สินทางปัญญาและสาธารณสุข มูลนิธิรณรงค์เพื่อการรักษาเอดส์ Dr.Noah Metheny เข้าพบและร่วมหารือการดำเนินงานทางวิชาการร่วมกับผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล และหัวหน้าภาควิชาบริบาลเภส้ชกรรม รศ.ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2553 [ บุคลากร ]
-
-
-
-
คณบดี รองศาสตราจารย์วรรณดี แต้โสตถิกุล พร้อมด้วยรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์, ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริวิภา ปิยะมงคล, อ.ดร.ดรุณี หงษ์วิเศษ และอ.ดร.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ได้ให้การต้อนรับผู้แทนคณบดี Assoc.Prof.Dr. Daryano Hadi Tjahjono และคณะผู้บริหารจาก School of Pharmacy, Bandung Institute of Technology ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ และร่วมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสองสถาบัน ณ คณะเภสัชศาสตร์ เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2553 เวลา 14.30-17.00 น.
วิทยากร ผู้อำนวยการกองคลังบริหารงานบุคคล (คุณเฉลิมเกรียติ ณ ปั่น) ได้ให้ข้อมูลและถามตอบเกี่ยวกับกฏ ระเบียบ แนวปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติหน้าที่ และสิทธิประโยชน์ในด้านต่างๆ
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play