รศ.นภาพร โออริยกุล และคุณประภาส ภูเวียง ให้การต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพายัพ ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและร่วมกันประเมินผลความสำเร็จของโครงการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยในระยะแรก คือ ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 ,ห้องเก็บสารเคมี ชั้น 4 อาคาร 4 และห้องปฏิบัติการรวม ชั้น 4 อาคาร 4 ซึ่งผลการประเมินร่วมจะนำไปสู่การวางแผนการขยายผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การเพิ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก คภ.สสส. โดยมี รศ.นภาพร โออริยกุล เป็นประธานโครงการฯ


ผู้รายงาน
สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันที่ 16 กพ 53
-
-
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาปริญญาโทและเอก ให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภค ให้กับฝ่ายข่าว สถานีทีวีไทยทีวีสาธารณะ เพื่อเสนอแบบอย่างที่ดีในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อความกระจ่างกับประชาชน เมื่อวันที่ 31มกราคม ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้ประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคก ระหว่าง วันที่ 13-14 มีนาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่โทร 053-944343 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สวทช.

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 9.00-17.00 น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ประกอบดังแนบ
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play