การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1/2553
เรื่อง What Should Pharmacists Concern about Pharmaceutical Quality?

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

วัน/เวลา วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 09.00-13.00 น.
สถานที่ที่จัด ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 4 โรงแรม Le Meridien ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมทุกสาขาอาชีพ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

วิทยากร ผู้บรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ คือ
- รศ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภก. ดร. สุชาติ จองประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ภก. ผศ. ดร. ปรีชา มนทการติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร. นภาสินี อักษรแก้ว บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด
ประมวลภาพ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/Rx_52_3

- สามารถชม VDO งานพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/detail_con53.html เพื่อรับชม VDO
รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกภาพหมู่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2552 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา ในวันที่ 18 มกราคม 2552

ประมวลภาพ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/Rx_52/
-
อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ จากภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตว์แพทย์และสัตว์แพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตว์แพทย์ มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้แบบบูรณาทางการด้านสมุนไพร โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม เป็นผู้บรรยาย และนำเยี่ยมชมห้องผลิตยาแผนโบราณ คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ แนะนำพิพิธภัณฑ์สมุนไพร และคุณสัมพันธ์ วงศ์เทพ แนะนำการใช้สมุนไพรรักษาโรคและเสริมภูมิต้านโรคให้กับสัตว์ ซึ่งมีการนำตัวอย่างสมุนไพรสด มาแสดงเป็นตำรับสำหรับสัตว์ เช่น ตำรับสมุนไพรสำหรับช้าง ,ม้า,สุกร,โค,กระบือและไก่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการซักถามรายละเอียด ในโอกาสนี้ อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ กล่าวว่า ในการมาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทำให้การนักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นของจริง แม้ว่าบางส่วนจะเป็นสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในคน แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้นำไปบูรณาการต่อไป และส่วนที่เป็นสมุนไพรสำหรับสัตว์โดยตรงมีความน่าสนใจมาก
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play