-
-
กิจกรรมรับน้องรวม Freshy 53 เปิดเพนียดคล้องช้าง ลูกช้างจิตอาสาพัฒนาสังคม
วันที่ 5 มิ.ย. 2553 เวลา 7.30- 12.00 น.
ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นกิจกรรมที่ทางสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดขึ้นเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้นักศึกษาน้องใหม่แต่ละคณะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้ความรู้จักกัน ตลอดจนได้ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม โดยมีท่านคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมครั้งนี้กับผู้บริหารของมหาวิทยาลัย
-
กิจกรรมลูกช้างปลอดอบายมุข-ค่ายเขียวมะกอกรวมใจ สร้างภูมิ(คุ้มกัน)ให้น้องใหม่ 27 -29 พ.ค. 2553 ณ สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ - ศูนย์อุทยานธรรมหมู่ที่ 2 ถนนคันคลอง ชลประทาน (หลังโรงเรียนน้ำบ่อหลวงวิทยาคม) ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักแนวทางหลีกเลี่ยงอบายมุขต่างๆ และได้เรียนรู้การปรับตัวอย่างเหมาะสมในสังคม มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของปัจจัยเสี่ยงต่างๆในสังคม และเกิดสังคมแห่งความช่วยเหลือเกื้อกูลขึ้น ระหว่างนักศึกษาใหม่กับ คณาจารย์บุคลากร นักศึกษารุ่นพี่ ตลอดจนเกิดความสามัคคีในนักศึกษาชั้นปีที่ 1 รุ่นเดียวกันโดย สามารถทำกิจกรรมต่างๆที่ต้องใช้ความร่วมมือกันในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสบผลสำเร็จ
รับน้องสนภท.ณ ม.มหิดล –รับน้องรถไฟ สถานีรถไฟรังสิต
เพื่อเป็นการต้อนรับและสร้างความประทับใจแก่นิสิตนักศึกษาใหม่ของคณะเภสัชศาสตร์และสร้างมิตรภาพอันดีระหว่างนิสิตนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์จากทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศพร้อมกัน ส่วนกิจกรรมรับน้องรถไฟเป็นประเพณีที่สืบทอดต่อกันมาเป็นเวลานานบ่งบอกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นให้น้องๆได้รู้จักกันและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดความสามัคคี อีกทั้งยังเป็นการสร้างความคุ้นเคยเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆบริเวณรอบรั้วมหาวิทยาลัยเพื่อนำไปปรับตัวในการเรียน และการใช้ชีวิตประจำวันในอนาคต นอกจากนั้นยังเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของมหาวิทยาลัยไว้ให้คงอยู่สืบไป
-
-
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร

เรื่อง global Management for CV Protection

ณ ห้องจองคำ ชั้น 3 โรงแรมรติล้านนา ริเวอร์ไซด์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่ ถนนช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม 2553

จัดโดย

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลนครพิงค์
ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่
กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
และบริษัท เบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสตรี้ จำกัด

วิทยากร : อาจารย์ นพ. ธนวัฒน์ เบญจานุวัตรา
ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช.

: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภก. ดร. สุระรอง ชินวงศ์
ภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มช.
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play