รศ.รวรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ เป็นประธานในการเสวนาเชิงปฏิบัติการ “ใช้ลูกประคบอย่างไรให้ได้ผล”โดยศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือและภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ ห้องพุทธชาต คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดย รศ.อรวรรณ กล่าวว่า การใช้ลูกประคบในการดูแลสุขภาพ เป็นภูมิปัญญาล้านนาที่มีการพัฒนาต่อยอดเชิงวิชาการ ซึ่งคณะเภสัชศาสตร์ได้มีการศึกษาวิจัยและพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นโอกาสดีที่จะมีการทำความเข้าใจและฝึกปฏิบัติในการใช้ลูกประคบ ควบคู่กับการนวดเพื่อการดูแลสุขภาพจากอาการปวดเมื่อย และอาการ office syndrome

ผู้เข้าร่วมการเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์ บุคลากร อสม.และผู้นำชุมชน ซึ่งได้มีการประเมินอาการตนเองในเบื้องต้น พบว่ามีอาการจากการทำงาน เช่น ปวดคอ ปวดข้อมือ ปวดหลัง ปวดไหล่ ปวดต้นแขน นิ้วล๊อค เป็นต้น ซึ่งอาการดังกล่าว รศ.ดร.พาณี ศิริสะอาด กล่าวว่า เป็นภาวะของการทำงานที่มีส่วนสัมพันธ์กัน คือ พฤติกรรม หรือลักษณะการทำงาน ภาวะจิตใจหรือภาวะเครียด และ การรับประทานอาหาร ซึ่งการแก้ไขเพื่อการบรรเทาอาการปวดเมื่อยต้องสร้างความสมดุลย์ ควบคู่กันไป

การปรับพฤติกรรมและการแก้ไขอาการนั้นรศ.พาณี และอาจารย์ไชยยงค์ ธรรมรัตน์ ได้ให้ผู้เข้าร่วมเสวนาเรียนรู้การแก้ไขบรรเทาอาการโดย 3 วิธี คือ (1)การใช้ลูกประคบตามอาการอย่างถูกต้อง โดยเน้นย้ำถึงความเข้าใจสรรพคุณของลูกประคบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการใช้ ซึ่งผู้เข้าร่วมเสวนาได้ฝึกทำลูกประคบตามมาตรฐานสูตรล้านนา (2)วิธีการนวดตนเอง และการบริหารร่างกายแก้ไขอาการแต่ละอาการอย่าง (3) การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เหมาะสมกับวัย และสภาวะของร่างกาย

ทั้งนี้การจัดกิจกรรมลูกประคบ เป็นกิจกรรมหลากหลายคือมีการจัดบอร์ดนิทรรศการ การจัดแสดงประวัติลูกประคบ การอบรมผู้ประกอบการโดยร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขชียงใหม่และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ (วันที่ 13 พฤษภาคม) และการเสวนาเชิงปฏิบัติการ
สำหรับนิทรรศการจะจัดแสดง ณ ห้องพิพิธภัณฑ์สมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์ จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2553 และหากมีผู้สนใจข้อมูลความรู้เกี่ยวกับลูกประคบหรืออาการ office syndrome สามารถสอบถามได้ที่ 05394356 หรือ pharpost@gmail.com
ขอขอบคุณคณบดี ผู้เข้าร่วมเสวนาและทีมดำเนินงานทุกท่าน

-
-
-
ผศ.ดร.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รักษาการแทนหัวหน้าศูนย์บริการเภสัชกรรม ร่วมกับบุคลากรในศูนย์จัดสัมมนา GLP ณ ห้องพุทธชาด โดยมีบุคลากรจากภายนอกและคณาจารย์คณะเภสัชศาสตร์เข้าร่วม ในวันที่ 19-20 เมษายน 2553
-
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play