รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม สวทช.ภาคเหนือ เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค ซึ่งเป็นความร่วมมือของหน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ(สวทช.) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดย รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับ รศ.ดร.สมบูรณ์ อนันตลาโภชัย ที่ปรึกษาฝ่ายเทคโนโลยีชีวภาพและพันธุวิศวกรรม สวทช.ภาคเหนือ ,วิทยากรและผู้เข้าร่วมการอบรม พร้อมกล่าวถึงบทบาทของคณะเภสัชศาสตร์ในด้านบริการวิชาการต่อชุมชน โดยเฉพาะวิชาการสุขภาพ ซึ่งเชื่อมโยงกับชุมชนและเครือข่ายต่างๆ
ในโอกาสนี้ ภก.ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการ หน่วยวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ กล่าวว่า การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จด้วยดี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน ซึ่งมีทั้งผู้ปะกอบการ บุคลากรด้านสุขภาพ ผู้นำชุมชน ผู้รักสุขภาพ และมีกลุ่มคนรุ่นใหม่หลายท่านเข้าร่วมการอบรมด้วย ก็หวังว่าการถ่ายทอดความรู้ในครั้งนี้ จะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาผลิตชุมชน หรือการเริ่มทำการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือน และขอขอบคุณ วิทยากร และผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน
ข่าว : สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม เป็นประธานในการสัมมนาหลักสูตร การประเมินผลการฝึกปฏิบัติงาน และการวางแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาระบบการฝึกงานวิชาชีพกึ่งเฉพาะทาง โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมการสัมมนา เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2553 ณ จีรัง เฮลท์ วิลเลจ เชียงใหม่
การสัมมนาครั้งนี้ มีการนำเสนอนโยบายการดำเนินงานของภาควิชาทั้งด้านหลักสูตร การวิจัย การบริการวิชาการ และภารกิจอื่นๆที่ยึดถือตามแนวทางของคณะและมหาวิทยาลัยเป็นหลัก ขณะเดียวกันก็จะมีการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่คำนึงถึงทิศทางของระบบสุขภาพ แนวโน้มความก้าวหน้าด้านเภสัชศาสตร์ และรูปแบบบูรณาการที่หลากหลาย รวมทั้งกระบวนการดำเนินงานเพื่อสาธารณะ นอกจากนี้ยังมีเสนอผลการประเมินการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพนักศึกษา และแนวทางการพัฒนามาตรฐานหลักสูตร
ส่วนแนวทางการพัฒนาได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณาจารย์และบุคลากร ในภารกิจหลักคือ การเรียนการสอน การฝึกงาน การวิจัย/การบริการวิชาการ และการพัฒนางานในห้องปฏิบัติการภาพ /เรื่อง สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
กิจกจรรมค่ายหมอยาอาสา รักษ์สมุนไพร ใส่ใจสิ่งแวดล้อม วันที่ 4-8 มี.ค. 2553 ณ หมู่บ้านผาหมอน
อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางด้านยารักษาโรคเบื้องต้น และวิธีการใช้ยาอย่างถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านยาสมุนไพรพื้นบ้านระหว่างองค์กรในท้องถิ่นและแนะนำความรู้เรื่องยาสมุนไพรที่ใช้ในสาธารณสุขมูลฐาน ให้กับประชาชนในท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจต่อสมุนไพรมากขึ้น
กิจกรรมประเมินผลการทำงานและส่งมอบสโมสรนักศึกษาปี 2552 ให้ปี 2553 วันเสาร์ที่ 27 ก.พ.2553
ณ ห้องพวงคราม เพื่อ ให้คณะทำงานสโมสรนักศึกษาชุดใหม่เข้าใจในหน้าที่และทำงานของสโมสรนักศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
กิจกรรมอบรมสัมมนาสโมสรนักศึกษาประจำปี 2553 ณ โรงแรมสวนบัวรีสอร์ท อ.หางดง จ.เชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 ก.พ. –วันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 2553 เพื่อให้สโมสรนักศึกษา ประธานชั้นปี และประธานชมรมต่าง ๆ มีความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการจัดกิจกรรมและวิธีการทำงานที่ถูกต้อง
-
รศ.นภาพร โออริยกุล และคุณประภาส ภูเวียง ให้การต้อนรับคณะทำงานเครือข่ายโครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ จาก มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยพายัพ ในการตรวจเยี่ยมห้องปฏิบัติการของภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2553 เพื่อติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงานและร่วมกันประเมินผลความสำเร็จของโครงการ โดยคณะเภสัชศาสตร์ได้จัดระบบห้องปฏิบัติการปลอดภัยในระยะแรก คือ ห้องปฏิบัติการเคมี ชั้น 2 อาคาร 3 ,ห้องเก็บสารเคมี ชั้น 4 อาคาร 4 และห้องปฏิบัติการรวม ชั้น 4 อาคาร 4 ซึ่งผลการประเมินร่วมจะนำไปสู่การวางแผนการขยายผลต่อการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การเพิ่มห้องปฏิบัติการปลอดภัย และนำเสนอผลงานเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้กับหน่วยงานอื่นในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้โครงการห้องปฏิบัติการปลอดภัยคณะเภสัชศาสตร์ได้รับการสนับสนุนจาก คภ.สสส. โดยมี รศ.นภาพร โออริยกุล เป็นประธานโครงการฯ


ผู้รายงาน
สุภฎารัตน์ สุธีพรวิโรจน์
ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม
วันที่ 16 กพ 53
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play