รศ.ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะเภสัชศาสตร์ .ให้การต้อนรับ ผศ.ดร.สุดารัตน์ หอมหวล และบุคลากรห้องปฏิบัติการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในโอกาสที่มาศึกษาดูงาน โครงการการจัดระบบบริหารจัดการห้องปฏิบัติการปลอดภัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับ การจัดระบบห้องปฏิบัติการความปลอดภัย ระบบการจัดการของเสียจากห้องปฏิบัติการ ห้องปฏิบัติการปลอดภัยต้นแบบ เพื่อเป็นตัวอย่างและขยายผลนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ พร้อมมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มาตรการความปลอดภัยของนักศึกษาในห้องปฏิบัติการ และการมีส่วนร่วมในดูแลสิ่งแวดล้อมต่อสังคมเกี่ยวกับกำจัดสารเคมีที่ใช้แล้ว
-
-
ภญสมฤดี พ่วงเชย (ศิษย์เก่ารุ่นรหัส 26..) หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม ร.พ.บรรพตพิสัย
จ.นครสวรรค์ เป็นประธานชมรมจิตต์วิวัฒน์ เพื่อพัฒนาองค์กรและชุมชน ร.พ. บรรพตพิสัย
ได้ดำเนินการโคงการ " คืนความผาสุกสู่ชุมชน" ซึ่งได้รับรางวัลระดับเขต จากชมรมจริยธรรม
กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระวรวงศ์เธอโสมสวลี
ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ เมื่อ 9 สิงหาคม 2552
-
ความเป็นมาวันมหิดล http://irrigation.rid.go.th/rid15/ppn/Datebook/24%20September/Mahidol.html
  ประมวลภาพกิจกรรม การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร เรื่อง การเลือกใช้ยาปฏิชีวนะในผู้ป่วยทางเดินหายใจอย่างสมเหตุสมผล และการ ยกระดับมาตรฐานการผลิตยาจาก GMP สู่ PIC/s นั้นอย่างไร....? ณ ห้องบอลรูม 2 โรงแรมอโมร่า ท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2552 [ บุคลากร ]
จัดโดย
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับกลุ่มงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และบริษัท ไบโอฟาร์ม เคมิคัลส์ จำกัด

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play