-
ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ผู้อำนวยการชุดโครงการวิจัยน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค อาจารย์ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษาปริญญาโทและเอก ให้สัมภาษณ์และสาธิตการทำน้ำหมักเพื่อการบริโภค ให้กับฝ่ายข่าว สถานีทีวีไทยทีวีสาธารณะ เพื่อเสนอแบบอย่างที่ดีในการทำน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค พร้อมให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นการไขข้อข้องใจเกี่ยวกับน้ำหมักชีวภาพ เพื่อความกระจ่างกับประชาชน เมื่อวันที่ 31มกราคม ซึ่งในโอกาสนี้ ผศ.ดร.ไชยวัฒน์ ไชยสุต ได้ประชาสัมพันธ์ ได้ประชาสัมพันธ์การจัดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภคก ระหว่าง วันที่ 13-14 มีนาคม 2553 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ ติดต่อที่โทร 053-944343 ซึ่งการจัดอบรมครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายชุมชนและผู้ด้อยโอกาส ศูนย์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสังคม สวทช.

- โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตน้ำหมักชีวภาพเพื่อการบริโภค รุ่นที่ 1 วันที่ 14 มีนาคม 2553 เวลา 9.00-17.00 น ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ไฟล์ประกอบดังแนบ
-
-
การประชุมวิชาการการศึกษาต่อเนื่องทางเภสัชศาสตร์สำหรับเภสัชกร ครั้งที่ 1/2553
เรื่อง What Should Pharmacists Concern about Pharmaceutical Quality?

จัดโดย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับชมรมเภสัชกรจังหวัดเชียงใหม่ ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่และบริษัท สยามฟาร์มาซูติคอล จำกัด

วัน/เวลา วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2553 เวลา 09.00-13.00 น.
สถานที่ที่จัด ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั้น 4 โรงแรม Le Meridien ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าประชุมฯ ประกอบด้วย เภสัชกรผู้ปฏิบัติงานด้านบริบาลเภสัชกรรมทุกสาขาอาชีพ ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง

วิทยากร ผู้บรรยาย/ถ่ายทอดความรู้ คือ
- รศ. วรรณดี แต้โสตถิกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ภก. ดร. สุชาติ จองประเสริฐ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ภก. ผศ. ดร. ปรีชา มนทการติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- ดร. นภาสินี อักษรแก้ว บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด
ประมวลภาพ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/Rx_52_3

- สามารถชม VDO งานพระราชทานปริญญาบัตร ได้ที่ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/detail_con53.html เพื่อรับชม VDO

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play