รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญครบรอบ 52 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะเกษตรศาสตร์
ณ ลานเกียรติภูมิสุขุม อัศเวศน์ และบริเวณชั้นล่างอาคารเรียนรวม
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562
เพื่อการเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ (รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล) รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ (ผศ.ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์) และคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและความปลอดภัยทางชีวภาพ คณะเภสัชศาสตร์ ให้การต้อนรับทีม ศูนย์บริหารจัดการความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMU SH&E) ในโครงการ "พบปะผู้บริหารส่วนงานเพื่อเผยแพร่นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่" ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00-10.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการหารือครั้งนี้ทีม CMU SH&E นำโดย ผศ.ดร.วินิตา บุณโยดม ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 1 และ ผศ.ดร.ภก.สุพัฒน์ จิรานุสรณ์กุล ประธานคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการระดับส่วนงานชุดที่ 2 และทีมคณะกรรมการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อนำเสนอนโยบายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อยกระดับความปลอดภัยของห้องปฏิบัติการไปสู่ระดับสากลร่วมกันต่อไป
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก.ทรงวุฒิ ยศวิมลวัฒน์ รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีทำบุญอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ณ อาคารสำนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 28 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ พร้อมด้วยหัวหน้างาน เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม ครบรอบ 38 ปี ประจำปี 2562 ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 25 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบเครื่องบรรจุยาครีม (Automatic tube filling) ขนาดเครื่อง 1.6 เมตร x 1.2 เมตร x 2.25 เมตร (ก x ย x ส) น้ำหนักประมาณ 1 ตัน จำนวน 1 เครื่อง จากบริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด โดยบริษัทฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่มาทำการติดตั้งเครื่องมือฯ
วันที่ 24 มกราคม 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2562 ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ภก.โชคชัย วงศ์สินทรัพย์ รับมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารครบวาระ ประจำปี 2561 จากศาสตราจารย์ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 22 มกราคม 2562 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ รหัสประจำตัวนักศึกษา 127219 ได้รับเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 สาขาบริการสังคม รับมอบโล่เชิดชูเกียรติในพิธีประกาศเกียรติคุณ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ รองศาสตราจารย์ ภญ.อุษณีย์ คำประกอบ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้บริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่เภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ช่วงเย็นเภสัชกร ดร.พิสิฐ อุ่ยรุ่งโรจน์ ได้เข้าร่วมงานเลี้ยงแสดงความยินดี และติดเข็มเชิดชูเกียรติ แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
รศ.ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ และคุณรวิภา วงศ์บุศยรัตน ร่วมพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2562
ในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๑
รศ.ดร.ภญ.อัญชลี เพิ่มสุวรรณ หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม และผศ.ภญ.ภูขวัญ อรุณมานะกุล ประธานศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม มอบเกียรติบัตรแก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตรระยะสั้นการบริบาลทางเภสัชกรรมในผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด Certificate in Pharmacy (Cardiovascular Diseases)รุ่นที่ 3 ผลัด 4

ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้องศูนย์ฝึกอบรมการบริบาลทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดการประชุมเพื่อชี้แจง “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยและข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2561” เพื่อสร้างความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการที่ถูกต้องตามข้อบังคับฯ ให้แก่คณาจารย์และผู้ปฏิบัติงานด้านการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยวิทยากร คุณอังคณา กันธิยะ หัวหน้างานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล และทีมงาน เมื่อวันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ คณะเภสัชศาสตร์

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play