รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมบันทึกภาพหมู่บัณฑิตคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2552 ณ ลานพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา ในวันที่ 18 มกราคม 2552

ประมวลภาพ http://www.pharmacy.cmu.ac.th/photo53/Rx_52/
-
อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ จากภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตว์แพทย์และสัตว์แพทย์สาธารณสุข คณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำนักศึกษากระบวนวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาทางสัตว์แพทย์ มาศึกษาดูงาน และเรียนรู้แบบบูรณาทางการด้านสมุนไพร โดยมี รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวง หัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์และเภสัชกรรม เป็นผู้บรรยาย และนำเยี่ยมชมห้องผลิตยาแผนโบราณ คุณวรรณนรี เจริญทรัพย์ แนะนำพิพิธภัณฑ์สมุนไพร และคุณสัมพันธ์ วงศ์เทพ แนะนำการใช้สมุนไพรรักษาโรคและเสริมภูมิต้านโรคให้กับสัตว์ ซึ่งมีการนำตัวอย่างสมุนไพรสด มาแสดงเป็นตำรับสำหรับสัตว์ เช่น ตำรับสมุนไพรสำหรับช้าง ,ม้า,สุกร,โค,กระบือและไก่ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาในการซักถามรายละเอียด ในโอกาสนี้ อ.น.สพ.ดร.รักธรรม เมฆไตรรัตน์ กล่าวว่า ในการมาดูงาน คณะเภสัชศาสตร์ได้มีการเตรียมความพร้อมเป็นอย่างดี ทำให้การนักศึกษาได้เรียนรู้และเห็นของจริง แม้ว่าบางส่วนจะเป็นสมุนไพรและการแปรรูปสมุนไพรเพื่อใช้ในคน แต่ก็เป็นพื้นฐานที่ดีสำหรับนักศึกษาที่จะได้นำไปบูรณาการต่อไป และส่วนที่เป็นสมุนไพรสำหรับสัตว์โดยตรงมีความน่าสนใจมาก
-
-
  คณะเภสัชศาสตร์ โดยรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (รศ.วัชรี เนติสิงหะ) รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา (รศ. ดร.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) หัวหน้าภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม (รศ.วรรณดี แต้โสตถิกุล) และหัวหน้าภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม (รศ.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา) ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Tay Nguyen University ประเทศเวียดนาม เพื่อเยี่ยมชมคณะฯ พร้อมเจรจาความร่วมมือทางวิชาการ ในวันที่ 23 ธันวาคม 2552 [ บุคลากร ]
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play