วันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ : สภาพปัจจุบัน และอนาคต พร้อมตอบข้อซักถาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ บรรยายพิเศษ ระบบบริหารจัดการคณะภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 13.30 – 16.30 น. การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม (สำหรับคณาจารย์) ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อไปสู่องค์กรเรียนรู้ (สำหรับบุคลากร) ณ ห้องพวงคราม-พวงชมพู โดยทีมกระบวนกร
-
Professor Dr. Rainer H. Muller และ Dr. Connelia M.Keck จาก Free University of Berlin ประเทศเยอรมนี ได้เดินทางมาเยี่ยมชมคณะฯ เพื่อให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและบรรยายพิเศษ เรื่อง Novel Delivery of Active Ingredient via SLN and VLC ระหว่างวันที่ 23 - 24 กุมภาพันธ์ 2552 ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
การบรรยายพิเศษ เรื่อง “Use of silkworms to evaluate therapeutic effects of drug candidates” โดย Professor Dr. Kazuhisa Sekimizu เรื่อง “Isolation of antiviral compounds from plant resources using silkworm bioassay” โดย Professor Dr. Yutaka Orihara วันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2552 เวลา 10.00 – 12.00 น. ห้องประชุม 2 อาคารอาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์
กิจกรรมที่ 1 เริ่มเวลา 08.45 เป็นการบรรยายธรรมะ โดยพระมหาสง่า ธีรสังวโร ณ มุมปันศัรทธาและอาทร กิจกรรมที่ 2 เป็นการเลี้ยงอาหารกลางวันโรงเรียนสอนคนตาบอด
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.อรวรรณ ทิตย์วรรณ) และ รศ.อุษณีย์ คำประกอบ ให้การต้อนรับผู้อำนวยการวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรจากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีชลบุรี พร้อมทั้งบรรยายวิธีปฏิบัติที่ดีด้านกระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์ การถ่ายทอดแผนสู่การปฏิบัติ ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2552"
งานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 13 ในวันที่ 5-6 กุมภาพันธ์ 2552 จัดขึ้น ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนักศึกษาที่มีความสนใจที่จะเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ เข้าชมคณะฯ และฟังการแนะนำหลักสูตรโดย รศ.วัชรี เนติสิงหะ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ณ ห้องกระถินณรงค์
กิจกรรม "ความห่วงใยของพี่ ทำให้น้องมีกำลังใจ" ในวันศุกร์ที่ 30 มกราคม 2552

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play