-
-
งานเภสัชกรรมคลินิก เป็นงานในสาขาหนึ่งของวิชาชีพเภสัชกรรมที่เน้นการนำความรู้และวิชาการทางด้านเภสัชกรรมมาดูแลผู้ป่วย (Patient-oriented) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปัจจุบัน ได้มีการพัฒนายาใหม่ ๆ ทั้งจากสารสังเคราะห์และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่เภสัชกรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ ยาใหม่และแนวความคิดใหม่ และมีความสามารถในการประเมินยาใหม่ เปรียบเทียบคุณสมบัติทางเภสัชวิทยา พิษวิทยา อาการอันไม่พึงประสงค์ ข้อดีและข้อเสียของยาใหม่ รวมทั้งเหตุผลของการนำมาใช้ในทางคลินิก โดยเปรียบเทียบกับยาเก่า (Conventional drugs) เพื่อประโยชน์สูงสุดในการใช้ยาในคนไข้แต่ละราย
-
-
ขอแสดงความยินดี แด่ ศิษย์เก่าคณะเภสัชศาสตร์ มช. 1. ภก.พงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ที่ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 2. ภกญ ดร.กฤษณา ไกรสินธุ์ ที่ได้รับรางวัล" พลเมืองคนกล้า" ซึ่งเป็นเภสัชกรที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และสอนผลิตยาที่แอฟริกา
-
-
-
-

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play