-
-
-
คณะเภสัชศาสตร์ ม.เชียงใหม่ โดย ภาควิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม และหน่วยประสานงานการฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพ ได้จัดประชุมวิชาการเพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพด้านวิชาการและความพร้อมอาจารย์ประจำแหล่งฝึกด้านวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง พร้อมเผยแพร่ผลงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเครื่องสำอางของคณาจารย์ นักศึกษาของคณะฯ รวมทั้งพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างคณะฯ กับอาจารย์ประจำแหล่งฝึก อันจะเอื้อประโยชน์ให้การฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษาเป็นไปอย่างมีคุณภาพสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น ในวันที่ 12-13 มีนาคม 2552 ณ โรงแรมรามาการ์เด้น กรุงเทพมหานคร
คณะเภสัชศาสตร์ ได้มีความร่วมมือกับ University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยเริ่มตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 เป็นต้นมา และในปี พ.ศ.2552 นี้ คณะเภสัชศาสตร์ ได้รับการติดต่อประสานงานจาก University of Utah ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดกิจกรรมสำหรับ คณาจารย์พร้อมด้วยนักศึกษา Pharmacy จำนวนทั้งสิ้น 18 ราย เพื่อเยี่ยมชม และดูงานที่คณะฯ รวมทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนบรรยายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคณาจารย์ ในระหว่างวันที่ 16 – 19 มีนาคม 2552 โดยมีการบรรยายพิเศษในหัวข้อดังต่อไปนี้ เรื่อง Drugs and Fall Risk: An updated systematic review โดย Asst. Prof. Dr. Lynda H. Oderda เรื่อง Natural Products for Diabetes โดย Prof. Dr. Laura Shane - McWhoter และในการนี้ Prof. Dr. Laura Shane - McWhoter ได้มอบหนังสือเรื่อง Complementary & Alternative Medicine (CAM) Supplement Use in People with Diabetes: A Clinician’s Guide ให้แก่คณะฯ จำนวน 1 เล่ม เพื่อเป็นข้อมูล และใช้ประโยชน์ต่อไป ซึ่งคณะฯ ได้มอบหนังสือดังกล่าวไว้ที่ห้องสมุดคณะฯ แล้ว โดยผู้สนใจสามารถติดต่อยืมหนังสือดังกล่าวได้ที่ห้องสมุดคณะเภสัชศาสตร์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
คณะเภสัชศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ Professor Brett Neilan, Professor William Ballard และProfessor Roger Read ผู้เชี่ยวชาญจาก The University of New South Wale ประเทศออสเตรเลีย ในการเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2552 เวลา 15.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ ชั้น 3 อาคารสถานปฏิบัติการชุมชน คณะเภสัชศาสตร์
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินการคัดเลือกนิสัตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ที่มีผลการเรียนและมีผลงานด้านกิจกรรมดีเด่น ให้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร เข็มเชิดชูเกียรติ และเงินรางวัล เป็นประจำทุกปีการศึกษา ซึ่งการคัดเลือกนิสิตนักศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทานดังกล่าวถือเป็นการดำเนินงานที่สอดคล้องกับพันธกิจของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาที่ต้องการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพมาตราฐานและศักยภาพของนิสิต นักศึกษาโดยความร่วมมือของสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง สำหรับปีการศึกษา 2551 นายณัฐวุฒิ ดวงแดง นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับคัดเลือกเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับอุดมศึกษา เขตภาคเหนือ ประเภทสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ อีกทั้งยังได้รับรางวัลนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยอดเยี่ยม ประจำปีการศึกษา 2551 อีกด้วย
วันที่ 2 มีนาคม 2552 ณ ห้องประชุมสสี ปันยารชุน คณะเภสัชศาสตร์ 09.00 – 12.00 น. บรรยายพิเศษ เรื่อง การเปลี่ยนผ่านการเข้าสู่เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ : สภาพปัจจุบัน และอนาคต พร้อมตอบข้อซักถาม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์ บรรยายพิเศษ ระบบบริหารจัดการคณะภายใต้การเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับ พร้อมตอบข้อซักถาม โดย คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ 12.00 – 13.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน 13.30 – 16.30 น. การจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชาการพัฒนานักศึกษาผ่านกิจกรรม (สำหรับคณาจารย์) ณ ห้องพุทธชาด ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ โดย รองศาสตราจารย์ นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การจัดการความรู้เพื่อไปสู่องค์กรเรียนรู้ (สำหรับบุคลากร) ณ ห้องพวงคราม-พวงชมพู โดยทีมกระบวนกร

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play