คณะเภสัชสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ขอชื่นชมและภาคภูมิใจ ดร.เภสัชกรนิลสุวรรณ ลีลารัศมี


ปริญญาปรัชญาดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๕๙
นักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก College of Pharmacy, University of Tennessee กลุ่มที่ 1 Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath สิ้นสุดกำหนดการฝึกงาน ระหว่างวันที่ 5 - 13 มกราคม 2560 โดยนักศึกษา Mr.Adam Beeler และ Mr.Wesley Arrison ได้เริ่มกำหนดการฝึกงานสำหรับกลุ่มที่ 2 ระหว่างวันที่ 16 - 27 มกราคม 2560 ต่อไป

ในโอกาสนี้คณะฯ ต้องขอขอบพระคุณ คณาจารย์ พี่น้องเภสัชกร เจ้าหน้าที่ และผู้บริหารฯ ทั้งจากภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม, ศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ, สถานปฏิบัติการเภสัชชุมชน, ศูนย์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน คณะแพทยศาสตร์, โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่, โรงพยาบาลสวนปรุง, โรงพยาบาลแมคคอร์มิค สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์, กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภคฯ สสจ. จังหวัดเชียงใหม่ และร้านยาสุเทพเภสัช ที่ให้ความอนุเคราะห์ให้การบรรยายและให้นักศึกษาแลกเปลี่ยนได้เข้าศึกษาดูงาน ต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะเภสัชศาสตร์จะได้รับความกรุณาจากท่านในโอกาสต่อไป


ทั้งนี้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนได้สร้างประโยชน์ไม่เฉพาะนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น แต่สำหรับนักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ชั้นปีที่ 6 ได้ร่วมแลกเปลี่ยนฝึกฝนความรู้ทางวิชาการและความสามารถทางภาษา ร่วมกับนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ หน่วยงานประจำแหล่งฝึกของตนเองอีกด้วย
มอบกระเช้าของขวัญอวยพรปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แด่
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อำนาจ อยู่สุข
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ
มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๐ แด่
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560
ดร.สพพวรรธ วิทยาศัย ผู้จัดการหน่วยทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคุณ พันทนา คำเขียว รองผู้จัดการฯ ได้เข้าพบท่านคณบดี รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ เนื่องในโอกาสสวัสดีปีใหม่ และหาแนวทางการจัดกิจกรรมสนับสนุนด้านทรัพย์สินทางปัญญา และผลักดันงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ในวันอังคาร 10 มกราคม 60
สัมมนาบุคลากร คณะเภสัชศาสตร์ 3 สถาบัน
(มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
วันที่ 9-10 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุมคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ (รศ.ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์) พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณาจารย์ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานแถลงข่าวถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรือง ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีสุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้เกียรติในการแถลงข่าว รวมทั้งแสดงความยินดีกับนักวิจัยและภาคเอกชนในความร่วมมือการต่อยอดงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ ณ รร.รติล้านนา ริเวอร์ไซต์ สปา รีสอร์ท เชียงใหม่

การถ่ายทอดเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองนั้น เป็นผลจากโครงการวิจัยที่ รศ.ภญ.พิมพร ลีลาพรพิสิฐ และคณะฯ ได้รับทุนจาก สวทช. ซึ่ง บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้ลงนามใน “สัญญาสัญญาอนุญาตใช้สิทธิ์ในเทคโนโลยีสารสกัดจากดอกดาวเรืองเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง” ก่อนหน้านี้แล้ว เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งปัจจุบันนี้ บริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้นำองค์ความรู้จากงานวิจัยไปใช้ในการผลิตระดับอุตสาหกรรมและออกวางจำหน่ายในท้องตลาดแล้ว

โดยในช่วงบ่ายวันเดียวกันนี้ คุณรังสรรค์ ตรงฉาก ประธานบริษัท มาย่า แอนด์ โค จำกัด ได้เดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการเภสัชชุมชน และห้องปฏิบัติการวิจัยของคณะฯ รวมทั้งได้พบปะหารือผู้บริหารและอาจารย์นักวิจัยของคณะฯ เพื่อหารือแนวทางในการพัฒนางานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ต่อไป
วันทำความสะอาดคณะเภสัชศาสตร์(Big Cleaning Day)ประจำปี ๒๕๕๙ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
พิธีทำบุญวันขึ้นปีใหม่ ๒๕๖๐ เพื่อเป็นสิริมงคลและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรภูมิพลอดุลยเดช ในวันศุกร์ที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙
คณะเภสัชศาสตร์ มีกำหนดรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนที่ศึกษาในหลักสูตร PharmD จาก College of Pharmacy, University of Tennessee จำนวน 4 ราย มาศึกษาดูงาน ณ คณะเภสัชศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 4 - 28 มกราคม 2560 ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม

และเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2560 เวลา 08.30 น. ท่านคณบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ภก.วิรัตน์ นิวัฒนนันท์ และรองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.ศิริวิภา ปิยะมงคล ได้ให้การต้อนรับนักศึกษากลุ่มที่ 1 ได้แก่ Ms.Rachel Ness and Mr.Jordan Heath เพื่อเริ่มกำหนดการศึกษาดูงานระหว่างวันที่ 4 - 14 มกราคม 2560

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play