คณะเภสัชฯได้ให้การต้อนรับและเจรจาความร่วมมือแลกเปลี่ยนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กับ Professor Naoki Nakazano และ Professor Yumi Tamura ผู้บริหารของ Kobe University ประเทศญี่ปุ่น วันจันทร์ที่ 26 มกราคม 2552 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมพบปะและเจรจาความร่วมมือดังนี้ 1. คณบดี 2. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา 3. รองคณบดีฝ่ายเครือข่ายวิชาการและวิชาชีพ 4. รศ. วราภรณ์ ปัณณวลี 5. ผศ. ดร. รัตนาภรณ์ อาวิพันธ์
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร PharmD จาก The University of Tennesse ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานภายในคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-29 มกราคม 2552 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย Ms.Angela Davis และ Ms.Jennifer West เดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 15-26 มกราคม 2552
จัดโดย 4 พันธมิตรองค์กรวิชาชีพ ได้แก่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชมรมเภสัชกรจังหวัด เชียงใหม่ ฝ่ายงานเภสัชกรรม โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม 2552 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 3 ชั้น 4 โรงแรม Le Meridien ถนนลอยเคราะห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ บรรยายโดย รศ. นพ. ภิรุญ มิตสิกพันธ์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น,ภก. ผศ. ดร. ปรีชา มนทการติกุล คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,ดร. นภาสินี อักษรแก้ว บริษัท ฟาร์มานูวา จำกัด
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ได้ให้การต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยนในหลักสูตร PharmD จาก The University of Tennesse ประเทศสหรัฐอเมริกา จำนวน 4 ราย เพื่อมาศึกษาดูงานภายในคณะฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างวันที่ 3-29 มกราคม 2552 แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก ประกอบด้วย Ms.Crystal Blade และ Ms.Kimberly Carter เดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 3-16 มกราคม 2552 และกลุ่มที่ 2 จะเดินทางมาดูงานระหว่างวันที่ 15-19 มกราคม 2552
-
สโมสรนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการค่ายยุวเภสัชกรครั้งที่ 12 เพื่อเป็นกิจกรรมของการเรียนรู้และเติมฝันของนักเรียนที่สนใจด้านเภสัชศาสตร์ โดยในปีนี้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ตอนปลายทั่วประเทศ กำหนดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 กันยายน 2551 ใครที่หมายมั่นว่าอยากเรียนเภสัชศาสตร์ และอยากเรียนที่คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ถึงเวลานี้ก็นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่จะทดสอบตนเอง และมาเรียนรู้ให้เห็นจริง
อำลาหอพักเภสัชศาสตร์ 29 พ.ย.51

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play