รองศาสตราจารย์ นพ. อำนาจ    อยู่สุข
ประธานกรรมการ
 
   
ศาสตราจารย์ จอมจิน    จันทรสกุล
กรรมการ
 
เภสัชกร ทวีศักดิ์    สีทองสุรภณา
กรรมการ
 
เภสัชกร กิตติ    พิทักษ์นิตินันท์
กรรมการ
 
เภสัชกร พิพิธ    เอนกนิธิ
กรรมการ
 
พันเอก เภสัชกร สมโชค    แดงบรรจง
กรรมการ
 
   
รองศาสตราจารย์ ดร.ภก. วิรัตน์    นิวัฒนนันท์
กรรมการและเลขานุการ
 
   
   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภก. ทรงวุฒิ    ยศวิมลวัฒน์
ผู้ช่วยเลขานุการ
 
   
ผู้สนใจเข้าศึกษา

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
239, Suthep Road, Muang District, Chiang Mai
Thailand, 50200

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play