นักศึกษา-ศิษย์เก่าที่ได้รับการเชิดชูเกียรติ

  ปีการศึกษา 2556 มิถุนายน 2556 - พฤษภาคม 2557
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
531010055 นางสาวนพมาศ   เจริญชัย
รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นจังหวัดเชียงใหม่ สาขากีฬาและนันทนาการ จัดโดยสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดเชียงใหม่
511010143 นางสาวโชติกา   รัตนาภรณ์นุกูล
รางวัลนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้มีจริยธรรม จากสภาเภสัชกรรม เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2556
531031013 นางสาวภิญญดา   นฤบุญญฤทธิ์
รางวัลผลงาน R2R กลุ่มระบบบริหารและสนับสนุนบริการภาคเหนือดีเด่น ผลงานที่นำเสนอเรื่อง การพัฒนาระบบกระจายยาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพงานบริหารเวชภัณฑ์ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท จากการประชุมวิชาการภาคเหนือปี 2556 ?บริการสาธารณสุขก้าวไกล งานวิจัย (R2R) ก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี? ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 1-3 เครือข่าย R2R ภาคเหนือ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมใน จังหวัดอุตรดิตถ์
531031014 นางสาวดรุวรรณ   คลังศรี
รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ผลงาน R2R กลุ่มระบบบริการตติยภูมิ ภาคเหนือ ผลงานที่นำเสนอเรื่อง การมีร่วมของเจ้าหน้าที่หน่วยบริการปฐมภูมิในกระบวนการพัฒนาระบบงานบริการส่งมอบยาและให้คำแนะนำการใช้ยา จากการประชุมวิชาการภาคเหนือปี 2556 ?บริการสาธารณสุขก้าวไกล งานวิจัย (R2R) ก้าวหน้า ปวงประชาสุขภาพดี? ของสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเขตที่ 1-3 เครือข่าย R2R ภาคเหนือ และชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 10-12 กรกฎาคม 2556 ณ โรงแรมใน จังหวัดอุตรดิตถ์

  ปีการศึกษา 2555 มิถุนายน 2555 - พฤษภาคม 2556
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง ศ.ดร. วิจิตรา   ทัศนียกุล
ได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น จากผลงานวิจัยเรื่อง "การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะทางพันธุกรรมของยืนในกลุ่ม HLA กับการแพ้ยาทางผิวหนังชนิดรุนแรงที่เกิดจากยารักษาโรคลมชักและยาลดระดับกรดยูริก" ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2556 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
เภสัชกร รศ.ดร. สุรพจน์   วงศ์ใหญ่
ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติในฐานะเป็นผู้ที่มีผลงานในการนำความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี "การแพทย์แผนไทยประยุกต์" จากวุฒิสภา ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555
เภสัชกรหญิง รศ.ดร. โพยม   วงศ์ภูวรักษ์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2555

  ปีการศึกษา 2554 มิถุนายน 2554 - พฤษภาคม 2555
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง วิชชุนี   พิตรากุล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2554
เภสัชกร ไพศาล   ชอบประดิถ
รางวัลดีเด่น 2 การนำเสนอผลงานโดยวาจาในงานประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2554 เรื่อง การลดการใช้ยาเกินจำเป็นโดยทีมสหสาขาวิชาชีพในโรงพยาบาลสมุทรสาคร ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรหญิง มยุรี   แสงอุทัยวณิชกุล
รางวัลที่ 1 การนำเสนอผลโดยโปสเตอร์ เรื่อง บทบาทของงานเภสัชสนเทศกับระบบ Preventable ADR ในกลุ่มสตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกร เชิดชัย   อริยานุชิตกุล
รางวัลที่ 2 การนำเสนอผลโดยโปสเตอร์ เรื่องกรณีศึกษาแนวทางการดำเนินคดีอาหารปนเปื้อนฟอร์มาลีน ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
เภสัชกรหญิง เจนจิรา   ทาศิลา
รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานทางวาจางานประชุมวิชาการเฝ้าระวังความปลอดภัยด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ปี 2554 เรื่อง ผลการใช้ Trigger Tool ในการติดตามการเกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์จาการใช้ยา ระหว่างวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2554 ณ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  ปีการศึกษา 2552 มิถุนายน 2552 - พฤษภาคม 2553
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
นาย ณัฐวุฒิ   ดวงแดง
คนดีในแผ่นดิน ระดับจังหวัดเชียงใหม่ กรกฎาคม 2552
เภสัชกรหญิง อ.ดร. กรรณิกา   เฑียรฆนิธิกูล
รางวัลที่ 2 Poster Prize จาก International Society of Pharmacovigilance: ISOP ระหว่างวันที่ 6-9 ตุลาคม 2552
น.ส. ธีรดา   แต้โสตถิกุล
Best Presentation Award at “The 32nd” Pharmacological and Therapeutic Society of Thailand Meeting ณ คณะสหเวชศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วันที่ 26 มีนาคม 2553
น.ส. พิมบุษพร   สิงหอัศวรัตน์
รางวัลผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีเด่น คณะเภสัชศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 4 ธันวาคม 2552
น.ส. รมย์ฉัตร   ชูโตประพัฒน์
รางวัลงานวิจัยดีเด่น “การเก็บกักสารสำคัญจากของเหลือในการผลิตน้ำมันรำข้าวในถุงขนาดนาโนเพื่อใช้ทางเครื่องสำอาง” จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ระวห่างวันที่ 1-3 เมษายน 2553
เภสัชกรหญิง สมฤดี   พ่วงเชย
ได้รับรางวัลระดับเขต จากชมรมจริยธรรม กระทรวงสาธารณสุข เข้ารับพระราชทานโล่ห์รางวัลจากพระวรวงศ์เธอโสมสวลี
ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ กรุงเทพฯ วันที่9 สิงหาคม 2552
เภสัชกรหญิง ณัฐธิรส   ศรีบุญเรือง
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ปี 2552

  ปีการศึกษา 2551 มิถุนายน 2551 - พฤษภาคม 2552
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร พงษ์ศักดิ์   ยิ่งชนม์เจริญ
ได้รับปริญญารัฐศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เภสัชกร ดร. กฤษณา   ไกรสินธุ์
ได้รับรางวัล" พลเมืองคนกล้า" ซึ่งเป็นเภสัชกรที่ผลิตยาต้านไวรัสเอดส์ และสอนผลิตยาที่แอฟริกา จากสถาบันสัญญาธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย
เภสัชกร จิราพร   กันทา
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลสังกัดทบวงมหาวิทยาลัย ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร พงษ์ศักดิ์   นาต๊ะ
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาลชุมชน ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร ไพรัตน์   หริณวรรณ
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร โกวิทย์   พวงชมภู
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการตลาด ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร สุรพงษ์   ตุลาพันธุ์
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาบิรหารงานเภสัชกรรมโรงพยาบาล ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร ธีรพงษ์   เลิศชูสกุล
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาบริการสังคมและชุมชน ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร จรูญ   ยาณะสาร
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชสาธารณสุข ประจำปี 2551 ประกาศณ วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
เภสัชกร ดร. อภิสิทธิ์   ฉัตรทนานนท์
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี 2551 : สาขาบริหารธุรกิจ
เภสัชกร จิระ   วิภาสวงศ์
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการคุ้มครองผู้บริโภค ประจำปี 2550 ประกาศณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2551
เภสัชกรหญิง ศิวพร   วิญญา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในมหิดลปี 2551

  ปีการศึกษา 2550 มิถุนายน 2550 - พฤษภาคม 2551
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร เดชา   หอตระกูล
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการตลาด ประจำปี 2550 ประกาศณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2551
เภสัชกร เทอดศักดิ์   ญาณโรจน์
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรรมชุมชน (ร้านยา) ประจำปี 2550 ประกาศณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2551
เภสัชกรหญิง ผศ.ดร. จันทรรัตน์   สิทธิวรนันท์
กลุ่มเภสัชกรภาคเหนือ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมถ์ ได้มีมติอนุมัติประกาศเกียรติคุณเภสัชกรภาคเหนือดีเด่นสาขาเภสัชกรการศึกษา พัฒนา และวิจัย ประจำปี 2550 ประกาศณ วันจันทร์ที่ 9 มกราคม 2551
เภสัชกร รศ.ดร. สุรพจน์   วงศ์ใหญ่
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในมหิดลปี 2550

  ปีการศึกษา 2549 มิถุนายน 2549 - พฤษภาคม 2550
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร อ.ดร. อภิสิทธิ์   ฉัตรทนานนท์
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในมหิดลปี 2549
อ.ดร. กฤษณา   ไกรสินธุ์
ได้รับ Honorary Degree Of Doctor of Science จาก University of Strathclyde ประเทศอังกฤษ เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2549
เภสัชกร พงษ์ศักดิ์   ยิ่งชนม์เจริญ
นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารราชการ/รัฐกิจ ประจำปี 2549
เภสัชกร นรินทร์   อภิญาณกุล
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นเภสัชกรตัวอย่างภาคใต้และเป็นประธานกลุ่มเภสัชกรภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
รศ. จันทนี   อิทธิพานิชพงศ์
ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภทผู้บริหาร กองทุนเพื่อกิจการนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
รศ. สาริณีย์   กฤติยานันต์
ได้รับการประกาศเกียรติคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติอาจารย์ด้านกิจการนิสิต ประเภทผู้บริหาร กองทุนเพื่อกิจการนิสิต ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจำปี 2549
เภสัชกร สมพงค์   คำสาร
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มเภสัชกรภาคเหนือตั้งแต่ปี 2550 -2551
เภสัชกร ทนุชาติ   จักษุพา
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นประธานกลุ่มเภสัชกรภาคกลางตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นไป
เภสัชกรหญิง ศิวพร   วิญญา
ได้รับการคัดเลือกเป็นศิษย์เก่าดีเด่นของหลักสูตรร่วมเภสัชศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเภสัชกรรมคลินิก เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2550
เภสัชกรหญิง รศ.ดร. โพยม   วงศ์ภูวรักษ์
ได้รับรางวัลเภสัชกรเกียรติคุณผู้ทุ่มเทและมุ่งมั่นในการพัฒนาวิชาการด้าน เภสัชกรรมโรงพยาบาลและเภสัชกรรมคลินิกจากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย ) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550
เภสัชกรหญิง สุภารัตน์   วัฒนสมบัติ
ได้รับรางวัลเภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่นด้านการบริบาลทางเภสัชกรรม จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2550
อ.ดร. กฤษณา   ไกรสินธุ์
ได้รับรางวัล the Chancellor's Distinguished Lectureship Series ของ Louisiana State University, USA เมื่อ April 2007

  ปีการศึกษา 2548 มิถุนายน 2548 - พฤษภาคม 2549
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร ทวีศักดิ์   สีทองสุรภณา
รางวัลเภสัชกรดีเด่นสาขาการตลาดในการประชุมเภสัชกรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3
เภสัชกร รศ.ดร. สาธิต   พุทธิพิพัฒน์ขจร
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่นสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดลปี 2548
เภสัชกรหญิง อ.ดร. กฤษณา   ไกรสินธุ์
รางวัล International Red Award 2005, Germany ปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มกราคม 2549 * ปริญญากิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ (The Honorary Degree of Doctor of Science) จาก University of Strathclyde

  ปีการศึกษา 2547 มิถุนายน 2547 - พฤษภาคม 2548
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง อ.ดร. กฤษณา   ไกรสินธุ์
รางวัลนักวิทยาศาสตร์โลก (Global Scientist Award 2004) จากประเทศนอร์เวย์ และได้รับปริญญาเอกกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์ จาก Mauny Holly Oke College, USA
เภสัชกร รศ.ดร. สาธิต   พุทธิพิพัฒน์ขจร
รางวัล Ishidate Award 2004 จาก FAPA Congress 2004
เภสัชกรหญิง รุ่งทิวา   หมื่นปา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2547
เภสัชกร จักรี   ทองเปล่งศรี
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชอุตสาหกรรม จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรหญิง จันทรกานต์   เทียนเงิน
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชโรงพยาบาล จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร โสภณ   วงศ์เกษมจิตต์
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชชุมชน จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกรหญิง ผศ. สาริณีย์   กฤติยานันต์
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชศาสตร์ศึกษา จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร จรูญ   ยาณะสาร
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชสาธารณสุข จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร สุรีย์   สวาทสุต
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาเภสัชการตลาด จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร กิจขจร   ปัญญดิลก
รางวัลศิษย์เก่าผู้ประสบความสำเร็จ ในสาขาธุรกิจอื่น (จำหน่ายอุปกรณ์กอล์ฟ ภายใต้เครื่องหมายการค้า "Mascot GOLF" ) จากชมรมเภสัชบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เภสัชกร ธีรพงศ์   เลิศชูสกุล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปีเภสัชศาสตร์เชียงใหม่
เภสัชกร อภิชัย   ลิขิตมาศกุล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปีเภสัชศาสตร์เชียงใหม่
เภสัชกร พงษ์ศักดิ์   วรปัญญา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสเฉลิมฉลอง 40 ปีเภสัชศาสตร์เชียงใหม่
เภสัชกรหญิง ณัฐธิรส   สีบุญเรือง
รางวัลเภสัชกรโรงพยาบาลดีเด่น ด้านเภสัชกรรมชุมชน ประจำปี 2548 จากสมาคมเภสัชกรรมโรงพยาบาล(ประเทศไทย)

  ปีการศึกษา 2546 มิถุนายน 2546 - พฤษภาคม 2547
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกรหญิง ลินดา   เหลืองอาภา
รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาเภสัชกรรมโรงพยาบาล จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
เภสัชกร อ.ดร. ประศาสน์   เจริญพานิช
รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาอุตสาหกรรม จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
เภสัชกร อภิสิทธิ์   ฉัตรทนานนท์
รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการตลาด จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
เภสัชกรหญิง นงนิตย์   จงจิระศิริ
รางวัลเภสัชกรดีเด่น สาขาการคุ้มครองผู้บริโภค จากเภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย
เภสัชกร อภิชัย   ลิขิตมาศกุล
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2546

  ปีการศึกษา 2545 มิถุนายน 2545 - พฤษภาคม 2546
ชื่อ - นามสกุล
รางวัลที่ได้รับ
เภสัชกร ทวีศักดิ์   สีทองสุรภณา
รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2545 * รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2545

PHARMACY@CMU

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2015 Faculty of Pharmacy Chiang Mai University, All rights reserved.
by Information Technology Service Center

Faculty of Pharmacy Chiang Mai University
Suthep Road, Suthep, Mueang, Chiang Mai
50200, Thailand

ติดต่อสอบถาม โทรศัพท์  053-944342-3  โทรสาร  053-944390

Get it on Google Play